แจกฟรี! ระบายสีวันวิทยาศาสตร์ 2565 มากกว่า 50 ใบงาน

ระบายสีวันวิทยาศาสตร์ 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ ไฟล์ใบงาน ระบายสีวันวิทยาศาสตร์ 2565 สวย ๆ ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์รูปแบบ Word พร้อมปริ้น ของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ประถม ปุ่มดาวน์โหลดอยู่ด้านล่าง เลื่อนลงไปได้เลยนะครับ

ระบายสีวันวิทยาศาสตร์ 2565
ระบายสีวันวิทยาศาสตร์ 2565
ระบายสีวันวิทยาศาสตร์ 2565
ระบายสีวันวิทยาศาสตร์ 2565

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เพจสื่อการสอนของครูแอน เพจห้องเรียนครูปีโก้ เพจแบ่งปันสื่อการสอน ใบงานคอมพิวเตอร์ สื่อการสอนครูเอทีป
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

ดาวน์โหลดแนวทาง คู่มือ ITA Online ประเมินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือ ITA 2565

สวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม วันนี้แอดมินขอนำ คู่มือ ITA Online ประเมินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ (คู่มือ ITA2022 สถานศึกษา) ให้สามารถนำไปศึกษาจัดทำแนวทางในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาเพื่อรับการประเมิน

คู่มือ ITA 2565
คู่มือ ITA 2565

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประเมิน ITA

การประเมินคุณธรรและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่งโดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิดเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrityand Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้นนับเป็นปีที่ 10 ของการดำเนินการที่ผ่านมา และเป็นปีที่ 5 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ยังเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานร่วมกำกับติดตามทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำกงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8,303 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการประเมิน กล่าวได้ว่าเป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน

หลักการประเมินของ ITA

การประเมิน TA เป็นเครื่องมือที่คำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ การกำหนดระเบียบวิธีกกรประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้

คู่มือ ITA 2565
คู่มือ ITA 2565
คู่มือ ITA 2565

ความสำคัญของ ITA

การประเมิน ITA ได้รับการให้ความสำคัญในระดับประเทศจากการถูกกำหนดเป็นเป้าหมายของนโยบายและแผนงานระดับประเทศ

“หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80”

>> คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดคู่มือและแนวทางเพิ่มเติม<<

ขอขอบคุณที่มา : หน่วยงานสำนักงาน ป.ป.ช.

ตัวอย่างนวัตกรรมการสอนภาษาไทย ป.2 ไฟล์ pdf

ตัวอย่างนวัตกรรมการสอนภาษาไทย

สวัสดีครับ คุณครูที่กำลังมองหานวัตกรรมที่มาปรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน แอดมินขอนำเสนอ ตัวอย่างนวัตกรรมการสอนภาษาไทย ชั้น ป.2 ในรูปแบบไฟล์ PDF

ตัวอย่างนวัตกรรมการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างนวัตกรรมการสอนภาษาไทย

คุณครูสามารถดาวน์โหลดเพื่อปรับใช้ให้ตรงกับบริบทและชั้นเรียนของตนเองได้เลยครับ

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด

ตัวอย่างนวัตกรรมการสอนภาษาไทย

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา คุณครูนงลักษณ์
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

แบ่งปัน ใบงานวันแม่ 2565 ไฟล์ Word โหลดพร้อมปริ้น!

ใบงานวันแม่ 2565

ใกล้จะมาถึงอีกกิจกรรมที่อยู่ในเดือนสิงหาคมของทุกๆปี ซึ่งเพื่อเป็นการให้คุณครูและบุคคลทั่วไปได้ลดภาระงานในการจัดทำ ใบงานวันแม่ 2565 ซึ่งกระผมก็ทำการค้นหาและนำมาจัดทำให้คุณครู ผู้ปกครอง และคนอื่นๆ ได้โหลดฟรี ไปใช้งานและปรับประยุกต์ใช้งานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบายสีวันแม่ ใบงานระบายสีวันแม่ การ์ดวันแม่

ใบงานวันแม่ 2565

กิจกรรมที่ให้เด็ก ๆ ได้แสดงความรักต่อคุณแม่ ฝึกทักษะการเขียนและใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กันด้วยใบงานวันแม่ เด็ก ๆ จะได้ตอบคำถามเกี่ยวกับคุณแม่ในใบงานนี้

วันแม่สำคัญอย่างไร ?

เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และยังถือว่าวันแม่แห่งชาติ ทำให้เราต้องหวนกลับมาระลึกถึงพระคุณของ แม่ ผู้ให้กำเนิด แม่ผู้เลี้ยงดู เพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิต คือ บุคลลผู้ให้ชีวิต ผู้คอยคุ้มครอง ผู้มอบความอบอุ่น แม่ เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่คอยปกป้องลูกๆ ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนคอยผลักดันให้ลูกเกิดความสำเร็จในทุกๆ ด้าน

ใบงานวันแม่ 2565
ตัวอย่างใบงาน

ทำไมต้องไหว้ด้วยดอกมะลิ ?

เนื่องจากดอกมะลิถือเป็นดอกไม้มงคลของไทย ดั้งเดิมคนไทยนิยมนำดอกมะลิไปบูชาพระในวันพระ และวันสำคัญทางศาสนา เพราะมีสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมยาวนานออกดอกได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเปรียบเสมือนพระคุณแม่ที่มีต่อลูกทุกๆวันไม่เคยห่างหาย

เราควรทำอะไรให้แม่ ?

ด้วยการนำดอกมะลิ มากราบขอพรจากคุณแม่ และมักอยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อรับประทานอาหารกับคุณแม่

 1. นำพวงมาลัย ไปกราบแม่ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 2. ทำบุญตักบาตรร่วมกับแม่ และทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ตามที่มีโอกาส
 3. ร่วมงาน/จัดกิจกรรมต่างๆ จัดนิทรรศการ การประกวด เพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่
 4. ประดับไฟตามบ้านเรือน ประดับธงชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
 5. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ที่สถานที่สำคัญของส่วนราชการในคืนวันที่ 12 สิงหาคมของทุกๆปี

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ความว่า “พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ จะหาใครมาเทียบยากจักหา ประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน”

DL ( 1 )>>>>>>>>>>>>>>>> คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดใบงาน <<<<<<<<<<<<<<<<<

ใบงานวันแม่ 2565

DL ( 2 )>>>>>>>>>>>>>>>> คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดใบงาน <<<<<<<<<<<<<<<<<

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เพจห้องสื่อครูคอม เพจสื่อการสอนและใบงาน by แบ่งปันสื่อแบ่งปันสุข
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

โหลดฟรี! คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บ ข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี( 2565 – 2569 )

คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียน 2565

ตามที่ สพฐ.จัดประชมชี้แจง คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting ในวันที่ 26 ก.ค . 2565 เวลา 13.30 น. แล้วนั้น สามารถเข้าร่วมรับชมได้ตามวันเวลา ดังกล่าว จึงได้มีการเผยแพร่คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียน 2565 นี้ไว้ด้วย

คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียน 2565
คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียน 2565

การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญที่ทำให้ทราบว่า สถานศึกษาใดจะเปิดรับนักเรียนชั้นใด และมีจำนวนห้องเรียนเท่าใดในแต่ละปีการศึกษา เพื่อใช้เป็นแผน ในการรับนักเรียนและกำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนรายปี อีกทั้งแผนชั้นเรียนเต็มรูปจะเป็นแนวทาง ในการกำหนดเป้าหมายการรับนักเรียนให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่คาดว่าจะเข้าเรียนในปีนั้น ๆ และทำให้ทราบว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งควรมีอาคารเรียน อาคารประกอบเท่าใด เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบ ในการจัดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับอาคารเรียน และอาคารประกอบดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับ การขอขยายชั้นเรียนและการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย

รูปแบบของแผนชั้นเรียน โดยแผนชั้นเรียนแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. แผนชั้นเรียนเต็มรูป เป็นแผนที่แสดงถึงจำนวนห้องเรียนรวมสูงสุดของสถานศึกษา ที่กำหนดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยที่สถนศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ซึ่งกรอบระยะเวลาของการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) อิงตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในช่วง 5 ปี ที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569)

2. แผนชั้นเรียนรายปี เป็นแผนที่กำหนดว่าสถานศึกษาใดจะเปิดรับนักเรียนชั้นใดห้องเรียน ในแต่ละปีการศึกษา โดยที่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือตรงนี้

ขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป

1. สถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา เพื่อจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา
2. สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ใน “ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา” ทางเว็บไซต์ https://classroomplan.bopp-obec.info ดังนี้
2.1 กำหนดชั้นเรียน ได้แก่
1) ชั้นก่อนประถมศึกษา
– อนุบาล 1 รับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียน (เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเท่านั้น)
– อนุบาล 2 รับเด็กอายุ 4 ปีบริบูรณ์ ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียน
2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษา ชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียน
4) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียน
2.2 กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) โดยมีหลักการดังนี้
1) ชั้นก่อนประถมศึกษา กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 หรืออนุบาล ๒ ได้จากการจัดทำสำมะโนประชากรของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา และการคาดคะเนจากนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี
2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนได้จาก “อนุบาล 3 (เดิม)” การจัดทำสำมะโนประชากรของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา และ การคาดคะเนจาก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี
3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนได้จาก “ป.6 เดิม” (สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส) การสำรวจประชากรวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการและ/หรือการคาดคะเนจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี
๔) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนได้จาก “ม.3 เดิม”และการคาดคะเนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา https://www.obec.go.th/archives/663370
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

ด่วน ! เกณฑ์ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ก่อนเสนอขอพระราชทาน

เกณฑ์ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565

เกณฑ์ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 นั้น สำหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 นี้ ในส่วนตัวผมคิดว่าถ้าใครที่มีอายุราชการหรือเงินเดือนที่คิดว่าสามารถขอได้เพื่อประดับในชีวิตข้าราชการ

เกณฑ์ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565
เกณฑ์ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระทำความดีความซอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและแนวปฏิบัติที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด และจะต้องจัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานที่ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนดไปยังกระทรวงศึกษาธิการภายในเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการ ดังนี้

สรุปเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2564

แบบฟอร์มเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

ชัดเจนแล้ว !! สมัคร ก.ย. สอบ ต.ค. สพฐ.เคาะปฏิทิน ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา 2565

สพฐ.เคาะปฏิทินสอบคัดเลือก ‘ผู้นำ ร.ร. จำนวน 3.9 พันอัตรา ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา 2565 เดือนกันยายนและสอบเดือนตุลาคม 2565 พร้อมประกาศและบรรจุแต่งตั้งทันที

ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา 2565

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้เข้าพบ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อหารือ การดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียน และรองอำนวยการโรงเรียน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เห็นชอบ

เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565

ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำรายละเอียดปฏิทินการรับสมัคร เบื้องต้นจะรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนก่อน โดยจากการสำรวจข้อมูลอัตราว่างที่สามารถเปิดรับสัมครได้ในครั้งนี้รวม 3,927 อัตรา คาดว่าจะประกาศรับสมัครในเดือนกันยายน จัดสอบเดือนตุลาคม หลังจากสอบคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนและบรรจุแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว จึงจะทราบอัตราว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อประกาศรับสมัครคัดเลือกต่อไป

เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565

นายอัมพร กล่าวต่อว่า สาเหตุที่ต้องดำเนินการจัดสอบในช่วงเดือนตุลาคม เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ ปี 2566 ในการจัดสอบ ซึ่งน.ส.ตรีนุช ห่วงโรงเรียนที่ยังไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน ดังนั้นจึงขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด และย้ำให้ดำเนินการจัดสอบอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนต่อไป สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติจะต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพฐ. ดำรงตำแหน่งหรือเคยเป็นตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ เคยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่เคยดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ ครูที่มีวิทยะฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการ เป็นต้น ทั้งนี้หลังจากประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อย จะดำเนินการบรรจุแต่งตั้งแทนอัตราว่างทันที จากนั้น ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อเข้ารับการประเมินการปฎิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_3469192

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป 6 เล่ม 1 พร้อมเฉลย (PDF)

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป 6 เล่ม 1 พร้อมเฉลย

สำหรับ แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ชั้น ป 6 เล่ม 1 นี้ โดยผมได้จัดทำให้มีเพียงแค่แบบฝึกหัดและ พร้อมเฉลย เพียงเท่านั้น ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากคู่มือครู สสวท โดยจัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป 6 เล่ม 1 พร้อมเฉลย
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป 6 เล่ม 1 พร้อมเฉลย

****** ปุ่มดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างสุด !!

โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้รายชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ แนวการจัดการเรียนรู้ แนวการจัดกิจกรรมในหนังสือเรียน ตัวอย่างข้อสอบประจำบทพร้อมเฉลย รวมทั้งเฉลยแบบฝึกหัด ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สามารถดูตัวอย่างด้านล่างได้เลย

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป 6 เล่ม 1 พร้อมเฉลย
ตัวอย่างเฉลยแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป 6 เล่ม 1 พร้อมเฉลย
ตัวอย่างเฉลยแบบฝึกหัด

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดเฉลยแบบฝึกหัด

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา คลังความรู้ SciMath
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

ใบงาน แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 การ บวก ลบ pdf

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 การ บวก ลบ

สำหรับ ใบงาน แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 การ บวก ลบ ในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มจากการบวก ลบ

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 การ บวก ลบ
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 การ บวก ลบ

เรื่อง จำนวนนับ และการบวก ลบ คูณ หาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 เพื่อฝึกทักษะให้เก่งด้านการคำนวณของผู้เรียน ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องพัฒนาให้มีการ การอ่านการเขียนคิดเลขเป็น การคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ

ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลย !!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ingaplife.com
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

ใบงาน แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 การหาค่าประมาณ pdf

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 การหาค่าประมาณ

สวัสดีครับคุณครูทุกๆท่าน วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม มี แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 การหาค่าประมาณ มาเผยแพร่ให้กับทุกๆท่านได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นใบงาน แบบฝึกหัด เรื่อง การประมาณค่า ระดับชั้นเรียน ป.4 ในรูปแบบไฟล์ pdf

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 การหาค่าประมาณ
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 การหาค่าประมาณ

สำหรับเนื้อหาการเรียนในบทเรียนนี้ หากเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขัน หรือ ต้องมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เราต้องใช้ค่าประมาณมาช่วยในการคำนวณอย่างคร่าวๆ ในทุกครั้งไป

การประมาณ คือ การหาค่าซึ่งไม่ใช่ค่าที่แท้จริง แต่มีความละเอียดเพียงพอกับการนำไปใช้ ตัวอย่างก็คือการคำนวณที่ต้องการคำตอบตัวเลือกอย่างรวดเร็ว เช่น ประมาณ 22.8 ก็จะเป็น 23 หรือ 267 ก็จะประมาณ 270 ซึ่งค่าที่ได้จากการประมาณจะเรียกว่าค่าประมาณ ซึ่งในการประมาณอาจจะใช้หลักการปัดเศษหรืออาจจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 การหาค่าประมาณ

ตัวอย่างการประมาณค่า

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 256 คือ 300 ให้พิจารณาที่กลักสิบ ถ้ามีค่าท่ากับหรือมากกว่า  5 ให้ปัดขึ้น

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 233 คือ 200 ให้พิจารณาที่กลักสิบ น้อยกว่า 5 ให้ตัดทิ้ง

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 2,869 คือ 3,000 ให้พิจารณาที่กลักร้อย ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้ปัดขึ้น

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดได้เลย

อ้างอิง https://online.pubhtml5.com/uika/irsj/#p=1

แบ่งปัน ใบงานวันเฉลิมพระพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 By สื่อทำมือปฐมวัย

ใบงานวันเฉลิมพระพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

สวัสดีครับ วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ได้รวบรวม ใบงานวันเฉลิมพระพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จากแหล่งต่างๆ มาแบ่งปันให้กับคุณครูทุกๆท่านได้ดาวน์โหลดไปใช้งานระดับอนุบาลฟรี

ใบงานวันเฉลิมพระพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดใบกิจกรรม 1

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดใบกิจกรรม 2

พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ

พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่-10
ขอบคุณที่มารูปภาพ https://www.025798899.com/news/2073

การศึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัสเซกส์ และศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซท สหราชอาณาจักร หลังจากนั้น ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ ด้านการทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาได้เสด็จฯ นิวัติประเทศไทย ทรงศึกษาต่อสาขาวิชานิติศาสตร์รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่-10-9
ขอบคุณที่มารูปภาพ https://www.025798899.com/news/2073

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2515 ขณะนั้นทรงเจริญพระชนมายุ 20 พรรษา นับเป็นกระบวนการสืบราชสันตติวงศ์ที่ชัดเจนตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ พ.ศ.2467

ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ทรงเจริญรอยตามเบื้อง พระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ อาณาประชาราษฎร์ ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการ เพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย โดยมิได้ย่อท้อ

ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ และ ทรงปฏิบัติส่วนพระองค์ ทั้งในด้านความมั่นคง ของประเทศ ด้านสังคมสงเคราะห์ การศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม การแพทย์และสาธารณสุข การทหาร การบิน การต่างประเทศ ฯลฯ เพื่อ ความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองและ ประชาชนคนไทยทั้งปวง

ดั่งพระราชดำรัสในพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณในการพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ในการสถาปนาขึ้นเป็น “สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ความว่า “ข้าพเจ้าผู้เป็นสยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ ซึ่งทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ด้วยชีวิต จะจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ ต่อประชาชนจะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและ โดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและ ความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย จนตราบ เท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่”

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม

ตัวอย่าง แบบรายงานรางวัล ครูดีในดวงใจ 2565 ไฟล์ word แก้ไขได้

ครูดีในดวงใจ 2565 ตัวอย่าง

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้ เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ได้นำ ตัวอย่าง แบบรายงานรางวัล ครูดีในดวงใจ 2565 รูปแบบไฟล์ word ที่สามารถแก้ไขได้ ต้องขอขอบคุณที่มา คุณครูนพมาศ การดี เป็นอย่างสูงที่แบ่งปันข้อมูลดีๆให้คุณครูที่มีความพร้อมในการจัดส่งเข้ารับภายในปีนี้

ครูดีในดวงใจ 2565 ตัวอย่าง

โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566

หลักการและเหตุผล
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพคนในสังคม สิ่งส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาประการห นึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้ความสามารถ มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดให้มีโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเช่น เป็นเด็กเก่ง ช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดีหรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ท าความดีต่อไป

ครูดีในดวงใจ 2565 ตัวอย่าง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 1. เป็นข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่ครูสายงานการสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีเวลาปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง โดยไม่จ ากัดว่าเป็นโรงเรียนเดียวกันหรือไม่แต่ทั้งนี้ต้องท าการสอนในโรงเรียนปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
 2. เป็นบุคคลผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูเป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียนเพื่อนครูชุมชน และสังคม
 3. เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ทั้งนี้นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ
 4. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัย ใช้หลักธรรมาภิบาลในการท างาน และร่วมกิจกรรมอื่นอันส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ได้
 5. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการพิจารณาให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูดีในดวงใจ 2565 ตัวอย่าง

คลิกเพื่อดาวน์ตัวอย่างรายงานตรงนี้ !!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา คุณครูนพมาศ การดี
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

เกณฑ์ล่าสุด! เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 อ่านก่อนใคร?

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565

ตามที่ ก.ค.ศ. ออกหลักเกณฑ์ ว16/2565 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มานั้น เพื่อจัด เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 โดยให้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565

หลักเกณฑ์ และวิธีการนี้ใช้สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

1.ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

1.1 ปัจจุบันต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.2 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
1.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

2.1 ปัจจุบันต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.2 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด

คลิกอ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลดหนังสือ ว16/2565 ตรงนี้!!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

ตัวอย่าง plc กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แบ่งปันโดยครูสายบัว

ตัวอย่าง plc กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

สวัสดีคุณครูทุกๆท่านที่กำลังเตรียมการประเมินวิทยฐานะ (วฐ) วันนี้เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำ ตัวอย่าง plc กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งแบ่งปันโดยครูสายบัว มาให้ดาวน์โหลดและนำไปปรับใช้กันดูนะครับ

ตัวอย่าง plc กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ตัวอย่าง plc กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหารและนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ อาจกล่าวได้ว่า PLC เป็นสถานที่สำหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน ในการทำงาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการ

ตัวอย่าง plc กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้

ดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ได้เลย !!!!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เพจครูสายบัว
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

เสมา 1 แจงแล้ว บอร์ด ก.ค.ศ.เห็นชอบ ประกาศสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ล่าสุด

ประกาศสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565

รมว.ศึกษาธิการ เผย บอร์ด ก.ค.ศ.เห็นชอบให้ สพฐ.ประกาศสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ชี้แนวทางเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เฉพาะสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ประกาศสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565
ประกาศสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โดยหลักเกณฑ์ฯดังกล่าวกำหนดใหม่ ใช้สำหรับการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เฉพาะสังกัด สพฐ.และให้ สพฐ.เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดำเนินการสอบแข่งขัน พร้อมให้กำหนดวันและเวลาในการดำเนินการคัดเลือกทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และสำนักงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) โดยกรณีที่ สพป. สพม. และ สศศ. กำหนดวันและเวลาในการรับสมัครพร้อมกันให้ผู้สมัครเลือกสมัครแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เว็บไซต์เดลินิวส์
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

ใบงาน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ใบงาน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สวัสดีครับทุกๆท่าน วันนี้ครูไทยฟรีได้นำใบงานมาแบ่งปันเกี่ยวกับกิจกรรมระบายสีวันสำคัญทาางศาสนา ได้แก่ ใบงาน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มาแชร์ให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนครู ได้ดาวน์โหลดไปจัดกิจกรรมได้เลยครับ

ใบงาน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ใบงาน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ขอขอบคุณและติดตามเพจได้ที่ ครูฟรีแลนซ์ ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เชิญคลิกดาวน์โหลดจากลิ้งด้านล่างได้เลยครับ

ใบงาน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ใบงานที่ 1

ใบงาน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ใบงานที่ 2

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ใบงานที่ 3

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สื่อการสอนของครูแอน ครูฟรีแลนซ์
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

รวมไว้ตรงนี้แล้ว ชื่อโครงงานคุณธรรมเก๋ๆ เท่ๆแบบสไตล์ ติดหูแน่นอน

ชื่อโครงงานคุณธรรมเก๋ๆ

สวัสดีครับ วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ได้ทำการรวบรวมราย ชื่อโครงงานคุณธรรมเก๋ๆ ที่คิดว่าคุณครูหรือผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถนำไปคิดปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียนตนเอง

ชื่อโครงงานคุณธรรมเก๋ๆ
ชื่อโครงงานคุณธรรมเก๋ๆ

ตรงนี้เลยครับ รายชื่อโครงงานคุณธรรมที่เก๋ๆ สามารถจัดทำโครงงานได้เลย

1. เพาะเห็ดนางฟ้า เลิกราโซเชียล เที่ยวทำดี ถวายองค์ภูมีมหาราชา

2. ลูกอมหญ้าหมอน้อย คอยช่วยสิงห์พ่นควัน

3. ร่วมคิดร่วมทำนำความดีสู่พี่น้องและชุมชน

4. ภูมิคุ้มกันดวงจิต ชีวิตพอเพียง

5.ต้นกล้าความดีส่งเสริมการอ่านถวายในหลวงเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์

6. พิชิตความสะอาดด้วยหลัก 5R

7. บวร.ร่วมร้อยคุณธรรม นำสิ่งแวดล้อมน่าอยู่

8. สร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามศีล 5 พาครอบครัวอบอุ่นหนุนชุมชนเข้มแข็งถวายองค์ราชินี

9. คุณธรรมสร้างอาชีพ ประทีปจิตอาสา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10. ค่านิยมหลัก 12 ประการ สืบสานสายใยทำดีด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชัน

1 1. ปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง

12. วิถีธรรม วิถีไทย สร้างนิสัยพอเพียง

13. เด็กดีวิถีพุทธสุขสุดด้วยจิตอาสาพัฒนาชุมชน

14. พาน้องทำบัญชี ตามวิถีพอเพียง หลีกเลี่ยงสื่อไม่เหมาะสม

15. ลูกปอปิดมีจิตอาสาพัฒนาสมาธิน้อง LD ตามแนววิถีพุทธ

16. สำนึกรักแทนคุณแผ่นดิน

17. 9 คำตามรอยพ่อสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น พลิกฟื้นคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

18. เยาวชนไทยใส่ใจคุณธรรม น้อมนำจิตอาสา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

19. ความซื่อสัตย์ เสียสละ ความอดทน

20. 5 กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ( 5 Project for king)

21. ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมถวายพ่อหลวง

22. สร้างฝันตามรอยพ่อ พอเพียง

23. เหยียบย่ำกำเบาๆ บรรเทาโรค

24. การประดับผ้าคุณธรรม

25. สร้างสำนึกพลเมือง ด้วยจิตอาสา แก้ปัญหาชุมชน

26. จิตอาสาพาน้องท่องอาเซียน

27. สานใยรัก ผู้สูงวัย สรรค์สร้างดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน

28. หนังสือไม่เก่าเราให้น้อง

29. จิตอาสา ชมพู-ขาว นความรู้สู่ชุมชน

30. การฝึกวินัยโดยใช้กิจกรรมประจำวันเพื่อสร้างวินัยให้กับนักเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคม

31. ปันสุข ให้โลกสวย ด้วยจิตอาสา

32. มัคนายกน้อย รู้นักษ์ภูมิปัญญา น้อมนำพาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

33. สร้างนิสัยเด็กไทย ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำมหาองค์ราชัน

34. ผู้ก่อการดีชวนน้องพี่ทำดีถวายในหลวง

35. ลดปัญหาเสี่ยง ด้วยความพอเพียง

36. จิตสาธารณะของลูกราชสีห์

37. ขุดบ่อทองจากกองขยะ

38. ออมบุญสร้างคนดี ศรีขามแสง

39. เส้นทางแห่งความดี น.พ.น้องพี่แด่องค์ราชินีและองค์ราชันย์

40. อาลัยรักผู้จากไป ห่วงใยดูแลผู้ยังอยู่

41. ไอ้ถุยน้อยลูกชาวนา พาครอบครัวสู่พอเพียง

42. สมุดเพื่อน้อง

43. การสังเคราะห์โครงการในพระราชดำริของ

44. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

45. ความยุติธรรมกับกีฬา

46. การแยกขยะ

47. โครงการสันทนาการเด็กกำพร้า

48. สบู่ก้อนจากลีลาวดี

49. โครงการทาสโซเชียล

50. โครงการหมื่นขวดน้ำเพื่อน้องบ้านเด็กกำพร้า

51. ดนตรีช่วยน้อง

52. Volunteer for kids

53. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ห้องสุขา

54. การปลูกฝังวิจารณญาณของวัยรุ่นในโลกโซเชียล

55. การปลูกฝัง “การให้” คืนความสุขแก่สังคม

56. ทีเด็ดฟุตบอล

57. กราบครูปูชนีย์ น้องไหว้พี่บดินทรเดชา

58. พอเพียงก็เพียงพอ ตามรอยพ่อด้วยผักสวนครัวใน

59. ขวดพลาสติก

60. การแยกแยะ

61. Sufficiency Economy Campaigh

62. การประหยัดอดออม

63. การประหยัดพลังงานวันละนิด

64. การมีจิตสาธารณะ

65. ทำความดีเพื่อสังคม

66. กีฬาคึกคัก

67. เกษตรทฤษฎีใหม่

68. วัยรุ่นยุคใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย

69. เศรษฐกิจพอเพียงกับการออมของนักเรียนแบ่งปัน

70. ความรู้สู่ด้อยโอกาส

7 1. แบ่งปันความรู้พัฒนาเด็กเหนือ

72. ร่วมใจช่วยอุทกภัยภาคใต้

73. รักเรา รักษ์โลก

74. มาศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนกันเถอะ

75. ต้นไม้ไออุ่น

76. ประชาชนไทยส่งความในใจถึงทหาร

77. ร่วมใจสู้สานฝันสู่เมืองไร้ขยะ

78. การลดขยะในชุมชน

79. การคอร์รัปชั่นในองค์กร

80. พอเพียงเลี้ยงชีวิต

8 1. เครื่องมือวัดความสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงระหว่าง

82. อุณหภูมิและเวลาโดยเวลาตื่น

83. หลักธรรมในชีวิตประจำวัน

84. ไข่ไก่เพื่อสุขภาพ

85. รณรงค์วัดสะอาด

86. อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

87. ปันน้ำใจเพื่อสังคม

88. ปลูกผักบุ้งกินเองอร่อยจัง

89. คุณธรรมนำความรู้

90. จิตสาธารณะไม่ยากอย่างที่คิด

91. จิตอาสาเพื่อสังคม

92. จิตอาสาเพื่อส่วนรวม

93. กินหัวมัน

94. โครงงานผักสวนครัวในขวดพลาสติก

95. พอมีพอกินพอใช้

96. เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิต

97. ตามรอยพอเพียง

98. ตามรอยพ่อ พออยู่ พอกิน

99. พ่อสอนให้พอเพียง

100.การใช้พีชผลในบ้านให้เกิดประโยชน์

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ครูเชียงรายดอทเน็ต
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม

ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน “ปลูกผักสวนครัวด้วยหัวใจพอเพียง” โหลดฟรี!!

โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน

สวัสดีคุณครูทุกๆท่าน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ครูไทยฟรีดอทคอม วันนี้ผมก็ได้นำ โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน ที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียนตนเอง ซึ่งในปีการศึกษานี้ เราอาจจะได้ทำการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมที่สนองนโยบายตามจุดเน้นเร่งด่วนของ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ที่ได้ประกาศไว้แล้วนั้น

โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน
โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมาย คุณธรรมและจริยธรรมว่า หมายถึง สภาพคุณงามความดีทั้งที่อยู่ภายในจิตใจ และที่แสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติ ที่คนในสังคมนั้น องค์กรนั้น หรือส่วนราชการนั้นได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้กำหนดร่วมกันขึ้นใหม่ และประพฤติปฏิบัติ ร่วมกัน ยอมรับร่วมกันว่าข้อประพฤติอะไรเป็นสิ่งดี อะไรเป็นสิ่งชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทำ หรือไม่ควรทำ

เครื่องตัดสินคุณธรรมหรือเครื่องฝึกฝนคุณธรรมมีหลายอย่าง เช่น ศาสนาธรรมหรือหลักศาสนา หลักนิติธรรมหรือหลักกฎหมาย หลักจริยธรรมหรือหลักของความประพฤติ ระบบธรรมาภิบาลในองค์กร ระบบคุณธรรมในครอบครัว ระบบความเชื่อ/ ค่านิยม/ ธรรมเนียมของสังคม และบุคคลตัวอย่างในสังคม เป็นต้น ศาสนาธรรมหรือคำสอนของทุกศาสนา มีหลักการใหญ่ๆ อยู่ 3 ข้อ ได้แก่

 1. ความสัตย์ ความจริง ไม่มีศาสนาใดสอนให้คนพูดโกหก หลอกลวง ทุกศาสนาสอนให้พูดความจริงทั้งนั้น
 2. ศักดิ์ศรีความเป็นคน ทุกศาสนาสอนให้ยกย่องศักดิ์ศรีความเป็นคน ไม่ดูถูกคน
 3. ให้มีความรักความเมตตาต่อกัน
โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน

และโครงงานคุณธรรมฉบับนี้ ต้องการให้เห็นความสําคัญของความพอเพียง โดยเริ่มจากการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองที่บ้าน เพื่อลดรายจ่าย และอาจเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง ต้องขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านเล็บเงือก ที่ได้ริเริ่มให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2564 ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองที่บ้าน อีกทั้งยังบูรณาการให้เข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน และสามารถแนะนําผู้อื่นให้ปฏิบัติตามได้อีกด้วย ทางเว็บไซต์ครูไทยฟรีจึงขอนำมาเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกๆท่านที่ต้องการนำไปพัฒนาต่อยอด สร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ตามลิ้งดาวน์โหลดด้านล่างนี้

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดตัวอย่างโครงงาน

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เพจ PLC เพื่อการศึกษา และโรงเรียนบ้านเล็บเงือก
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้า แก้ปัญหา Learning Loss ถ่ายทอดสดพิธีเปิด โครงการ สพฐ. รักการอ่าน (27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-10.30 น.)

Learning Loss กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ขอเชิญผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด

Learning Loss กระทรวงศึกษาธิการ
Learning Loss กระทรวงศึกษาธิการ

“โครงการ สพฐ. รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน ผ่านทาง Obec Channel วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-10.30 น. พิธีเปิดโครงการ และมอบนโยบายพิเศษ โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช : รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกตรงนี้เพื่อเข้าชม

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา www.kruupdate.com และสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ