แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ไฟล์ doc แก้ไขได้ 2566 – 2570

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ doc

สวัสดีครับวันนี้ครูไทยฟรีดอทคอมก็ขอนำเสนอ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ doc มาใช้ในงานการศึกษา ที่สถานศึกษากำลังมองหาเพื่อนำไปปรับใช้ในสถานศึกษาของตนเอง และเว็บไซต์ของเราขอเป็นส่วนหนึ่งทีจะขอส่งเสริมและพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อการศึกษาไทยให้มีการศักยภาพยิ่งๆขึ้นไป

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ doc
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ doc

สำหรับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ 8 ประการ คือ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

เพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงตามบริบทของโรงเรียน
ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องใช้เวลาในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแต่ละคนเพื่อนำมาประเมินและตัดสินผล กลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้จัดทำ คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อ ของนักเรียนขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินที่เป็นไปในรูปแบบและแนวทางอันเดียวกัน และส่งผลให้การประเมินที่ได้ตรงตามมาตรฐาน ตามตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรฯ กำหนด

>>>> คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด <<<<

ประกาศ!! ตารางสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบ RT 2566

 แจ้งกำหนดการทดสอบระดับชาติ ตารางสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และการสอบ NT วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ในรอบปีการศึกษา 2566

ตารางสอบ RT 2566

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT และ NT ปีการศึกษา 2566 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยรูปแบบออนไลน์

ตารางสรุปข้อมูล การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบ RT 2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ตามมติที่ประชุมให้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 นั้น

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอจัดส่ง
1) โครงสร้างแบบทดสอบ
2) กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน
3) แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ และเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานบริหารจัดการการทดสอบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หนังสือนำ โครงสร้างแบบทดสอบ RT NT ปีการศึกษา 2566
กำหนดการ RT NT ปีการศึกษา 2566
แนวทางการประเมิน RT NT ปีการศึกษา 2566

ทั้งนี้ คุณครูสามารถเข้าระบบ ระบบบริหารจัดการสอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2566 คลิกที่ด้านล่างได้เลย

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

แบ่งปันฟรี เกมการสอนสนุกๆในห้องเรียน มากกว่า 20 เกม มีอะไรบ้างไปดูกัน!!

เกมการสอนสนุกๆในห้องเรียน

สวัสดีผู้ติดตามและสมาชิกเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ทุกๆท่าน วันนี้ทางแอดมินขอนำ เกมการสอนสนุกๆในห้องเรียน ในรูปแบบไฟล์ Powerpoint ซึ่งสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ เช่น การนำเข้าสู่บทเรียน ฯลฯ และกิจกรรมเรียนออนไลน์ ก็ได้

เกมการสอนสนุกๆในห้องเรียน
เกมการสอนสนุกๆในห้องเรียน

การสอนโดยใช้เกม หรือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม  คือ  เกมการศึกษา  เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นเกมที่มีลักษณะการเล่นเพื่อการเรียนรู้  “Play to learning”  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกม  เรียนไปด้วยและก็สนุกไปด้วยพร้อมกัน ทำให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (สุชาติ แสนพิช http://researchers:in.th/ block/ Seampich/127)

ครูเคมี ได้สรุปไว้ว่า “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมมีประโยชน์ช่วยให้นักเรียน  นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน  เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน  และเป็นการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนไปโดยที่ผู้เรียนไม่รู้ตัว  รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการทำงานและอยู่ร่วมกัน”

เกมการสอนสนุกๆในห้องเรียน

Games Based Learning หรือ GBL คืออะไร

(Games Based Learning) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่นำเอาความสนุกสนานของเกม และเนื้อหาบทเรียนวิชาต่างๆ มาผสมผสาน และ ออกแบบให้อยู่ในรูปแบบใหม่เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะในลักษณะของเกมจำลองสถานการณ์ ที่มีการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ทำให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ และมีความท้าทาย

ดังนั้นจะเห็นว่า “เกมการศึกษา” เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่น่าสนใจและปัจจุบันมีการสร้างเกมเพื่อการศึกษามากขึ้น ซึ่งมีลักษณะคล้าย ๆ กันคือการนำเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนเรยนนำเข้าไปแทรกในเกมต่าง ๆแล้วให้ผู้เรียนได้เล่นเกมโดยเชื่อว่าความรู้หรือเนื้อหานั้นจะส่งผ่านไปยัง ผู้เรียนได้ จนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ในที่สุด โดยใช้เกมที่มีรูปแบบเดียวกันใช้สอนเนื้อหาที่ต่างกันเพื่อความง่ายในการสร้างและสะดวก ผู้เขียนเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวจะอีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับการศึกษา ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการนำนวัตกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาหรือรายวิชาที่ตนสอน ซึ่งอย่าลืมว่าต้องสอดคล้อง เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการ และที่สำคัญทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกไปพร้อมกับเกิดการเรียนรู้ได้จริงๆ

ดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้ !!!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา โดยนายทัชทัย ไพรพฤกษ์ (ครูทัด)
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

คู่มือและ เฉลย คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 2560 ไฟล์ PDF

เฉลย คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 2560

สวัสดีสมาชิกเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอมทุกท่าน วันนี้ผมได้จัดทำเฉลย คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 2560 ให้มีเพียงแค่เฉลยแบบฝึกหัดเพียงเท่านั้น ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากคู่มือครู สสวท โดยจัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และสามารถทบทวนเนื้อหาของเล่มที่ 1 ได้ลิ้งนี้ และเล่มที่ 2 โหลดด้านล่าง

เฉลย คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 2560
เฉลย คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 2560

สามารถดูตัวอย่างด้านล่างได้เลย โดยมีทั้งเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้รายชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ แนวการจัดการเรียนรู้ แนวการจัดกิจกรรมในหนังสือเรียน ตัวอย่างข้อสอบประจำบทพร้อมเฉลย รวมทั้งเฉลยแบบฝึกหัด ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

เฉลย คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 2560
เฉลย คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 2560

คลิกดาวน์โหลดที่นี่ครั้งเดียว

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

รวมไฟล์ โครงการต่างๆในโรงเรียน ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน ปรับใช้แก้ไขได้ word

โครงการต่างๆในโรงเรียน

เราขอนำไฟล์ โครงการที่ใช้พัฒนาผู้เรียน มาเป็นตัวอย่าง โครงการต่างๆในโรงเรียน ที่น่าสนใจในปีงบประมาณปัจจุบัน อาจจะมีสมบูรณ์บ้าง โดยรวมไฟล์โครงการมากมายหลายโครงการ และมีหลากหลายของกิจกรรมที่คุณครูสามารถนำไปปรับแก้ไขได้ ประเภทไฟล์ word

โครงการต่างๆในโรงเรียน
โครงการต่างๆในโรงเรียน

ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างโครงการของ โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68) อ.พาน จ.เชียงราย ที่สามารถนำไปพัฒนาโรงเรียน ต่อผู้เรียน โดยครูแอดมินได้มีโอกาสได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและได้เป็นผู้รวบรวมโครงการต่างๆ จึงได้ขออนุญาตนำมาเผยแพร่เป็นรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการครั้งนี้ รวมเพียงแค่ไฟล์เดียว เชิญดาวน์โหลดด้านล่างได้เลย

>>>> คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด <<<<

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68)
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

ดาวน์โหลด ฟรี !! แบบฝึกหัด คัดลายมือ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ไฟล์ PDF

แบบฝึกหัด คัดลายมือ ฟรี

สวัสดีครับ วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอมขอนำ แบบฝึกหัด คัดลายมือ มาแจกให้ ฟรี ให้คุณครูนำไปฝึกเด็ก ๆ ซึ่งเป็นเป็นแบบฝึกที่เป็นไปตามมาตรฐาน กระบวนการทางภาษาไทย โดยใช้สระเป็นฐาน (ระดับอนุบาลและประถมต้น)

แบบฝึกหัด คัดลายมือ ฟรี
แบบฝึกหัด คัดลายมือ ฟรี

ซึ่งไฟล์คัดลายมือจะเป็นรูปแบบเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด อ้างอิงจาก กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไฟล์ชนิด pdf

แบบฝึกหัด คัดลายมือ ฟรี

เริ่มตั้งแต่ พยัญชนะไทย ก-ฮ สระไทย แม่ กา แม่ กก กบ กด กน กม เกย เกอว กง ตรงมาตรา ตัวเลขไทย 0-9

คลิกดาวน์โหลดที่นี่ลิ้งเดียว ฟรี

ดาวน์โหลดฟรี ! เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562

เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

ตามคู่มือรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์แล้ว ด้านในเนื้อหาก็จะมี เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562 หากคุณครูท่านใดมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นแบบทบทวนและตรวจคำตอบให้กับนักเรียนก็สามารถโหลดไปใช้งานได้จากลิ้งด้านล่าง

เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

และทั้งนี้และทั้งนั้น ยังมีแบบฝึกหัด เล่มที่ 2 ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับนักเรียน หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นด้วยจุดประสงค์หลักคือ ต้องการให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดมาก ๆ จนเกิดทักษะการเรียนรู้ นักเรียนสามารถใช้หนังสือเล่มนี้ควบคู่ไปกับหนังสือคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนใช้เมื่อนักเรียนเรียนจบหัวข้อใด ก็นำหัวข้อนั้นมาฝึกฝนปฏิบัติในหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่ง

เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

ส่วนคุณครูท่านใดเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ เหมาะสมที่จะใช้เป็นแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนในชั้นเรียน ก็สามารถทำได้โดยอธิบายเนื้อหาหัวข้อที่เรียน และหยิบยกข้อคี่ในหนังสือเล่มนี้ เป็นตัวอย่างประกอบการสอน ส่วนข้อคู่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในห้องเรียน หรือให้เป็นการบ้าน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เฉลยPDF

เนื้อหารายละเอียดมีดังนี้

บทที่ 6 เศษส่วน

 • ความหมาย การอ่านและการเขียนเศษส่วน
 • เศษส่วนที่เท่ากับ 1
 • เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ
 • เศษส่วนแท้ เศษเกิน
 • จำนวนคละ
 • การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินและการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ
 • การทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดด้วยการคูณ
 • การทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดด้วยการหาร
 • เศษส่วนอย่างต่ำ
 • การเปรียบเทียบเศษส่วน
 • การบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันโดยตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง
 • การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันโดยตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง
 • การบวก การลบเศษส่วน จำนวนคละ
 • โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
 • โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง
 • โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน จำนวนคละ

บทที่ 7 ทศนิยม

 • การอ่านและการเขียนทศนิยม 1 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆ
 • การอ่านและการเขียนทศนิยม 2 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆ
 • การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆ
 • หลัก ค่าประจำหลัก และการเชียนทศนิยมในรูปกระจาย
 • การเปรียบเทียบทศนิยม และใช้เครื่องหมาย < หรือ > แสดงการเปรียบเทียบ การเยงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
 • การบวกทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่งที่ไม่มีการทด
 • การบวกทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่งที่มีการทด
 • การบวกทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
 • การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งที่ไม่มีการกระจาย
 • การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งที่มีการกระจาย
 • การบวก ลบระคนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
 • การแก่โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (1 ขั้นตอน)
 • การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
 • การแก่โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (2 ขั้นตอน)
 • การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (2 ขั้นตอน)

บทที่ 8 มุม

 • ระนาบ จุด และการใช้จุดแสดงตำแหน่ง
 • เส้นตรง รังสี และส่วนของเส้นตรง
 • มุม ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุมและการใช้สัญลักษณ์แทนมุม
 • มุมฉาก และมุมตรง
 • มุมแหลม มุมป้าน และมุมกลับ
 • การวัดขนาดของมุมแหลม มุมฉาก มุมป้านและมุมตรง
 • การวัดขนาดของมุมกลับ
 • การสร้างมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์

บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 • ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
 • การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • การหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งหรือต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • การหาพื้นที่โดยการนับตาราง
 • การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตโดยการนับตารางเป็นตารางเซนติเมตร ตารางเมตร ตารางวา
 • การหาพื้นที่โดยประมาณ ใช้การนับตารางของรูปที่ไม่เต็มตารางหน่วย
 • การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้สูตร
 • การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้สูตร
 • การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้
 • โจทย์การหาพื้นที่และความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • การแก่โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • การแก่โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง 2 ทาง
 • การใช้ข้อมูลจากตาราง 2 ทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
 • การอ่านแผนภูมิแท่ง
 • การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
 • การเขียนแผนภูมิแท่ง

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

แจกไฟล์ แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 พร้อม เฉลย PDF ปรับปรุง 2560

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 เฉลย

สวัสดีคุณครูและผู้ปกครองทุกๆท่าน ที่กำลังมองหา แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 พร้อม เฉลย ที่อาจจะต้องนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน เช่นเดียวกับเล่มที่ 1 โดยใช้ในการฝึกทบทวนทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ลูกๆหลานๆได้เลยดังลิ้งข้างล่าง

โดยผมได้จัดทำให้ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากคู่มือครู สสวท โดยจัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เช่น เรื่องของ บทที่ 6 เศษส่วน บทที่ 7 ทศนิยม บทที่ 8 มุม บทที่ 9 สี่เหลี่ยมมุมฉาก และบทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล เนื้อหาเดียวกันกับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 เฉลย

ตามคู่มือครูรายวิขาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ นี้ ซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวขี้วัด สาระการเรียนรู้รายชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญแนวการจัดการเรียนรู้ แนวการจัดกิจกรรมในหนังสือเรียน เราไปดูตัวอย่างแบบทดสอบประจำบทพร้อมเฉลยจากด้านล่างนี้เลย

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 เฉลย

ไฟล์นี้จะมีแยกเพียงเฉลยแบบฝึกหัด ซึ่งอาจจะเป็นผู้ปกครอง หรือครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียน คู่มือครูเล่มนี้อาจเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณครูหลายๆท่าน ที่บรรจุใหม่หรือได้รับหน้าที่จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจจะได้ตรงกับสาขาที่เรียนมา ผมจะขอเป็นส่วนหนึ่งที่นำเอกสารเล่มนี้มาเผยแพร่ ที่ท่านสามารถนำไปใช้งานได้ โดยไม่หวังผลประโยชน์ใด ๆ จึงขอขอบคุณผู้ที่จัดทำมา ณ ที่นี้

คลิกดาวน์โหลดตรงนี้ !!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

มาแล้ว!! ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ใช้สอบ 2566

ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์

มาแล้วๆ วันนี้เว็บครูไทยฟรีดอทคอมขอนำ ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ พร้อมมีเฉลยแบบระเอียด ทั้งเนื้อหาและวีดีโอที่จะให้น้องๆได้นำไปติวทบทวนความรู้ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2566 กันเลย

ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์

ปี 2566 A-Level คณิตศาสตร์

M66>> นี่เป็นรายละเอียดข้อสอบคณิตศาสตร์ A-Level ปี 2565 <<<คลิกโหลดที่นี่>>> ส่วนที่เป็นเฉพาะข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ ปี 2566 <<คลิกอ่านที่นี่>> เฉลยโดย เพจ GTRmath

ปี 2565 A-Level วิชาสามัญ คณิตศาสตร์

M65>> ข้อสอบคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย วิชาสามัญ A-Level ปี 2565 <<คลิกอ่านที่นี่>> พร้อมเฉลย อยู่ด้านล่าง เฉลยโดย เพจ คณิตศาสตร์ พี่เม่น

ปี 2564 A-Level วิชาสามัญ คณิตศาสตร์

M64>> ข้อสอบคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย วิชาสามัญ A-Level ปี 2564 <<คลิกอ่านที่นี่ >> ที่มาของข้อสอบและเฉลย rathcenter

ที่มาของเฉลย smartmathpro พี่ปั่น

ปี 2563 A-Level วิชาสามัญ คณิตศาสตร์

M63>> ข้อสอบคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 2563 <<คลิกอ่านที่นี่>> เฉลยวิชาคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 2563

ปี 2562 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์

M62>> ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 2562 และเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 2562 <<คลิกอ่านที่นี่>>

ปี 2561 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์

M61>> ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 2561 และเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 2561 <<คลิกอ่านที่นี่>>

ปี 2560 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์

M60>> ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 2560 เลื่อนไปดูเฉลยอยู่หน้าหลังๆนะครับ <<คลิกอ่านที่นี่>>

วีดีโอเฉลย โดย พี่แม็ค The NEW GEN
Continue reading “มาแล้ว!! ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ใช้สอบ 2566”

วิธีทำ หน้าปกรายงาน ที่ถูกต้อง ออกแบบสวยๆ

หน้าปกรายงาน

วันนี้ ครูไทยฟรีดอทคอม จะมาบอกรายละเอียดของหน้าปกรายงาน จะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ อะไรบ้างนั้น ต้องให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มของโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือปกรายงานทางวิชาการ

หน้าปกรายงาน
หน้าปกรายงาน

ปกรายงาน หรือ หน้าปกรายงาน ก็จะเป็นการทบทวนความรู้วิชาเรียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเย็บเล่มส่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ มีการให้นักศึกษาทำรายงานส่งประกอบกับการให้คะแนนทางวิชาการ ดังนั้นนักเรียนหรือนักศึกษาทุกคนต้องผ่านการทำรายงาน ทั้งรายงานเดี่ยว และรายงานกลุ่ม รูปแบบการทำปกรายงานที่ถูกต้อง จะประกอบไปด้วย 5 ส่วนดังนี้

ปกรายงาน ภาษาอังกฤษ

(1)
Project Report
On

Titie of the project

(2)

Submitted by

(Name and Registration No.)


(3)

Present

Prof. name


(4)

Course, Semester
(5)

School or Universitiy

ปกรายงาน ภาษาไทย

(1)
รายงาน

เรื่อง

(2)

โดย

(ผู้จัดทำ ชื่อ นามสกุล)


(3)

เสนอ

ชื่ออาจารย์ประจำวิชา


(4)

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
สาขา
(5)
ภาคเรียน ปีการศึกษา
สถาบัน

ส่วนประกอบของปกรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1. รายงาน เรื่อง
บรรทัดแรก : ปกรายงานบรรทัดบนสุด ต้องพิมพ์คำว่า “รายงาน”
บรรทัดที่สอง : เรื่อง.. 
รายงานบรรทัดแรกพิมพ์คำว่ารายงาน และบรรทัดต่อมาตามด้วยเรื่อง มักนิยมพิมพ์ด้วยอักษรขนาด 20px หรือมากกว่า วางตัวหนังสือจัดหน้าไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษเสมอ
2. ชื่อผู้จัดทำ
หน้าปกรายงาน ที่ถูกต้อง ชื่อผู้จัดทำจะอยู่ด้านล่างของเรื่อง โดยเว้นบรรทัดตามความเหมาะสม ถ้าทำรายงานเพียงคนเดียว ก็จะใส่ชื่อเพียงชื่อสกุลเดียว แต่ถ้าเป็นรายงานกลุ่ม ก็จะใส่ชื่อทีละคน พร้อมเลขที่ หรือเลขประจำตัวนักเรียน เรียงลำดับลงมาตามแบบฟอร์มของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือองค์กรต่างๆ
3. รายงานนี้เสนอ
แบบฟอร์มหน้าปกรายงาน หลังคำว่า “เสนอ” จะใส่ชื่ออาจารย์ประจำวิชา หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา ในส่วนนี้ควรใส่ชื่อให้ถูกต้อง เพราะเมื่อส่งเพื่อรับทราบ หรือนำไปวางรวมกันในห้องพักอาจารย์หรือจะเป็นโต๊ะทำงาน จะได้ไม่สลับ ไม่สับสน ในวิชาเดียวกันหรืองานด้านอื่นๆ ระดับชั้นเดียวกัน จะได้ไม่สูญหาย
4. รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
ปกรายงานทั่วไป จะใส่ชื่อรายวิชา และรหัสวิชา อยู่ด้านล่าง ชื่ออาจารย์ประจำวิชาเสมอ เช่น “รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ว.0003” เนื่องจากวิชาเดียวกันอาจมีหลายอักษรย่อ เพื่อไม่ให้สลับกับคลาสเรียนอื่นก็ต้องเขียนให้ถูกต้อง
5. ภาคเรียน ปีการศึกษา สถาบัน
ส่วนสุดท้ายของปกรายงานโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือองค์กร จะใส่ภาคเรียน ปีการศึกษา สถาบัน เสมอ เช่น “ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียน….” เนื่องจากเป็นเอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงได้ เพื่อวันหนึ่งมีการประกวดโครงงานจากหลายสถาบันก็จะได้เรียกมอบรางวัลถูกคน (หากเราจัดทำรายงานเพื่อขอรับรางวัลต่างๆ)

ปกรายงาน ขนาดตัวอักษร ควรใช้เท่าไร

ขนาดตัวอักษรที่ใช้ทำปกรายงาน หน้าปกรายงานจะมี 5 ส่วนตามที่กล่าวมาข้างต้น หากใช้ฟอนต์ตัวอักษรที่เป็นที่นิยม มักอยู่ที่ขนาด 20px แต่หากมีผู้จัดทำร่วมกันหลายคนก็ใช้วิธีปรับลดย่อขนาดได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรใช้ตัวอักษรต่ำกว่า 16px เพราะจะตัวเล็กมองไม่เห็นชื่อ อย่างไรก็ดีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ มักกำหนดขนาดตัวอักษรกับฟอนต์เอาไว้ เพื่อความสะดวกของนักเรียนนักศึกษาจะได้จัดหน้าได้ไม่ตกขอบกระดาษ

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

แจกฟรี ใบงานวันแม่แห่งชาติ 2566 ดาวน์โหลดง่ายใช้งานได้เลย

ใบงานวันแม่แห่งชาติ 2566

สำหรับเดือนสิงหาคมของทุกๆปี สำหรับคนไทยทุกคนนั้น รู้ว่าวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม คือวันที่เราควรระลึกถึงพระคุณของแม่ วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ก็มี ใบงานวันแม่แห่งชาติ 2566 มาให้คุณครูและนักเรียนดาวน์โหลดกัน

ใบงานวันแม่แห่งชาติ 2566
ใบงานวันแม่แห่งชาติ 2566

กระผมหวังว่าคุณครูและนักเรียนทุกคนจะสนุกกับการทำกิจกรรมระบายสี ใบงานวันแม่แห่งชาติและแสดงความรัก ความกตัญญูต่อแม่ในวันแม่แห่งชาติ 2566 กันนะครับ

ใบงานวันแม่แห่งชาติ 2566
ใบงานวันแม่แห่งชาติ 2566

ดาวน์โหลดสื่อและใบงานกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักต่อคุณแม่ ระบายสีวันแม่แห่งชาติ 2566

ขอเชิญชวนมาทำกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินี้เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความกตัญญูต่อแม่ ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่ เราสามารถแสดงความรัก ความกตัญญูต่อแม่ได้ผ่านใบงานกิจกรรมนี้นะครับ

ขอขอบคุณ ห้องเรียนปฐมวัย ครูเน

คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน ตาม คู่มือ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา ถึงวิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานถือปฎิบัติ นั้น

คู่มือ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ก.ค.ศ. จึงมีมติเห็นชอบคู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป รายละเอียด

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 มาตรา 9 ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” สำหรับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณีตามพระราชบัญญัตินี้

คู่มือ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา

จำนวนองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดซึ่งองค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ต้องกำหนดให้มีผู้แทน กศจ. อย่างน้อยหนึ่งคน และนายอำเภอหรือผู้แทนอย่างน้อยหนึ่งคน

***สำหรับกรุงเทพมหานคร ให้มีผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทน อย่างน้อยหนึ่งคน ร่วมเป็นองค์ประกอบด้วย

บทความ : อํานาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

อํานาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

อํานาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

สวัสดีครับ วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ของนำเนื้อหา อํานาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แล้ว ย่อมาจาก มีกี่คน มีใครบ้าง? มาบอกเล่าให้ทุกท่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่หลังจากที่มีการถ่ายโอนอำนาจงานบริหารบุคคลไปยัง ก.ศ.จ.แต่ละจังหวัด ให้กลับคืนอำนาจสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่นเดิม

อํานาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คือ

อ.ก.ค.ศ. ย่อมาจาก คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา…………..(ประจำสังกัดประถมหรือมัธยม เขตที่เท่าไรก็ตามนั้น) ความหมายก็คือ เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (หมวด 1 มาตรา 27) และตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระ

อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

มาตรา 23 ให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการกำหนดจำนวน และอัตราตำแหน่ง และเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 3. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 4. พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
 6. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 7. จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 8. จัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
 9. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย

มาตรา 21 ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา มีใครบ้าง?

มีจำนวนทั้งหมด 11 คนต่อ 1 คณะ ประกอบไปด้วย

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ประธาน อ.ก.ค.ศ.
 2. ผู้แทน ก.ศ.จ. อนุกรรมการ
 3. นายอำเภอหรือผู้แทน อนุกรรมการ
 4. ผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการ
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล อนุกรรมการ
 6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อนุกรรมการ
 7. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล อนุกรรมการ
 8. ผู้แทนข้าราชการครู อนุกรรมการ
 9. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา อนุกรรมการ
 10. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น อนุกรรมการ
 11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา….เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม ประกาศแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. ประจำเขตพื้นที่ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

เนื้อหา กฏหมาย สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 เกี่ยวกับการศึกษา

สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมมีบทความเนื้อหา กฎหมาย สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 ผมจึงนำเพียงแค่เนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา อาจนำไปใช้สอบบรรจุแข่งขัน การปฎิบัติงานภายในองค์กรอย่างถูกต้อง

สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560
สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560

เราไปเริ่มต้นกันครับ รัฐ ธรรม นูญ ฉบับปัจจุบันที่ประชาชนคนไทยต้องปฏิบัติและนำไปใช้ ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ยกร่าง รัฐบาลเป็นผู้ตราไว้ ณ วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน (ประกาศ/บังคับใช้ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560)

หมวด 1 บททั่วไป

มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดี่ยว จะแบ่งแยกมิได้

มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

มาตรา 3 อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม

มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน

มาตรา 5 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับหรือการกระทำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ณทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้น ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้

หมวด 2 พระมหากษัตริย์

มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

มาตรา 8 พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย

มาตรา 9 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจทจะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มาตรา 10 พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรี คนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวง ที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

มาตรา 11 การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือ
ให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ

มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย

รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน

ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วยทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

หมวด 7 รัฐสภา

มาตรา 83 สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก จำนวนห้าร้อยคน ดังนี้
(1) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนสี่ร้อยคน
(2) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง จำนวนหนึ่งร้อยคน

(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 มีผลบังคับใช้ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564)

มาตรา 107 วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง

องค์คณะที่สำคัญตามรัฐธรรมนูญ

ตำแหน่งผู้แต่งตั้งจำนวน(คน)ดำรงตำแหน่งวาะ(ปี)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง97 ปี วาะเดียว
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ7 ปี วาะเดียว
คณะกรรมการการเลือกตั้งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ตามคำแนะนำของวุฒิสภา77 ปี วาะเดียว
ผู้ตรวจการแผ่นดินพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ตามคำแนะนำของวุฒิสภา37 ปี วาะเดียว
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ตามคำแนะนำของวุฒิสภา97 ปี วาะเดียว
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ตามคำแนะนำของวุฒิสภา77 ปี วาะเดียว
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ตามคำแนะนำของวุฒิสภา77 ปี วาะเดียว

มาตรา 257 การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา ด้านจิตใจ
(2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ
(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรา 258 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้

(จ.) ด้านการศึกษา
(1) ให้สามารถเริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
(2) ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผู้ประกอบวิชาชีพครู
(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่

เช็ค!! คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2566 ล่าสุด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกหนังสือแจ้ง ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้วนั้นโดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซึ่งได้มีการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว จึงได้กำหนด จึงกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ให้เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอันที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น

และในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ได้ประกาศ เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ คลิกดูรายละเอียดที่นี่..

ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา
สายงาน บริหารสถานศึกษา
ชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชื่อวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการชำนาญการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
2. ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
2.1 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการชำนาญการ
2.2 ตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.3 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.4 ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า

ความรู้และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และมีความรอบรู้ทั่วไป

2. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

ว 19/2566 เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ. สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566

ว 19/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566

ตามที่ กคศ.ได้ออกเกณฑ์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีประสบการณ์และศักยภาพในการบริหารสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ พิเศษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

1.ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

1.1 ปัจจุบันต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก และต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.2 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
1.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

2.1 ปัจจุบันต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก และต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.2 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 3- แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด

การประเมิน ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้

8.1 ประวัติและประสบการณ์             (50 คะแะน)
8.2 ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลงานที่ภาคภูมิใจ      (50 คะแะน)
8.3 แนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาที่สมัครคัดเลือกคะแนน)           (50 คะแะน)
8.4 คุณลักษณะและภาวะผู้นำ โดยวิธีการสัมภาษณ์           (50 คะแะน)
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลตามข้อ 8.1 – 8.3 ว่าเป็นจริง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณที่มาแหล่งอ้างอิง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เกณฑ์การย้ายครู 2567 (ใหม่ล่าสุด) มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2567

เกณฑ์การย้ายครู 2567

ล่าสุด หนังสือราชการ ว18/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป)

เกณฑ์การย้ายครู 2567
เกณฑ์การย้ายครู 2567

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว18 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์การย้ายครู 2567

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติอังนี้
1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567
2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
3. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ดำเนินการย้ายรอบที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามปฏิทินที่ส่วนราชการกำหนดและหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ต่อไปให้แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ กรณีมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่จากการพิจารณาย้ายดังกล่าว ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี นำตำแหน่งว่างที่เหลือนั้นไปใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่อีกและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้พิจารณาใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม เช่น การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้การรับโอน เป็นต้น และให้ดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้สถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างนั้นมีข้าราชการครูพร้อมปฏิบัติหน้าที่ก่อนเปิดภาคเรียน

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : ชูชีพ ศรีอยู่

ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21
ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับบทเรียนออนไลน์รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับบทเรียนออนไลน์รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนศรัทธาสมุทร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จำนวน 1 ห้องเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม

เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน คือแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง 2) รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ 3) บทเรียนออนไลน์ 4) แบบทดสอบ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติ ร้อยละค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) แล้วนำเสนอแบบพรรณนาความ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม

ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21
ดาวน์โหลดเพื่มเติมจาก QR-Code

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

โหลดฟรี แผ่นพับครูผู้ช่วย ไฟล์แผ่นพับแก้ไขได้ PowerPoint

แผ่นพับครูผู้ช่วย

มาแล้วๆ วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำไฟล์ แผ่นพับครูผู้ช่วย มาให้ดาวน์โหลดฟรีๆกันไปเลย ใช้ประกอบการสอบภาค ค เพื่อเตรียมสอบสัมภาษณ์ในการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 นี้

แผ่นพับครูผู้ช่วย
แผ่นพับครูผู้ช่วย

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยก็จะประกอบไปด้วย ไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ แผ่นพับในการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน

ไฟล์แผ่นพับแก้ไขได้ doc
ตัวอย่างไฟล์แผ่นพับแต่ละรูปแบบ

หลักสูตรการสอบแข่งชนครูผู้ช่วย ภาค ค หลักสูตรการสอบแข่งข้นตามเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน มีดังนี้

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา
1.3  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู

2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ดังนี้
2.1 ประวัติการศึกษา
2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
2.3 การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ
3. ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน ให้ประเมีนจากการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของตนเองในสาขาวิชาที่สมัครในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆตามที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด

ดาวน์โหลดฟรีตรงนี้…!!!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา :: ครูอิสาน กราฟิกดีไซน์
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

เฉลย คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง 2560 แชร์และแบ่งปันฟรีๆ

เฉลย คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง 2560

อีกหนึ่งเล่มที่กำลังตามหาก็คือ เฉลย คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง 2560 นี้ โดยผมได้จัดทำให้ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากคู่มือครู สสวท โดยจัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เช่นเดียวกันกับเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

เฉลย คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง 2560

ตามคู่มือครูรายวิขาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ นี้ ซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวขี้วัด สาระการเรียนรู้รายชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญแนวการจัดการเรียนรู้ แนวการจัดกิจกรรมในหนังสือเรียน ตัวอย่างแบบทดสอบประจำบทพร้อมเฉลย

เฉลย คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง 2560

รามทั้งเฉลยแบบฝึกหัด ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียน คู่มือครูเล่มนี้อาจเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณครูหลายๆท่านที่บรรจุใหม่หรือได้รับหน้าที่จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจจะได้ตรงกับสาขาที่เรียนมา ผมจะขอเป็นส่วนหนึ่งที่นำเอกสารเล่มนี้มาเผยแพร่ ที่ท่านสามารถนำไปใช้งานได้ โดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ จึงขอขอบคุณผู้ที่จัดทำมา ณ ที่นี้

คลิกดาวน์โหลดเฉลยหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานได้ที่นี่

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา คลังความรู้ SciMath
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ