หลักสูตรกลุ่มสาระ » รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา doc ฉบับปรับปรุง 2564

รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา doc ฉบับปรับปรุง 2564

13 มีนาคม 2022
24536   0

รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา doc

สำหรับเนื้อหาบทความนี้ ทางเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ได้นำ รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา doc เป็นแบบรายงานที่ทางแอดได้นำของตนเองมานำเสนอให้กับทุกๆท่านได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละบุคคลและสถานศึกษา

รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา doc
รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา doc

การดำเนินการจัดทำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ศึกษาเอกสาร ตำราที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 หลักสูตรสถานศึกษา เป็นหลักสูตรที่มีหุ้นส่วนการทำงานร่วมกันของบุคคลภายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนที่มีการวางแผนและออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกด้านของสถานศึกษา การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจึงเป็นเป้าหมายของคุณภาพการศึกษา อันเป็นแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม คือ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งเป็นมวลประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนตามศักยภาพ ของแต่ละบุคคล

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานที่นี่

ดาวน์โหลดปกรายงานแบบแก้ไขได้ที่นี่

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ