สอบบรรจุข้าราชการ » เจาะ แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ภาค ก รัฐธรรมนูญ 2560 แก้ไขล่าสุด pdf

เจาะ แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ภาค ก รัฐธรรมนูญ 2560 แก้ไขล่าสุด pdf

13 มีนาคม 2022
18087   0

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 รัฐธรรมนูญ 2560 แก้ไขล่าสุด

สวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม วันนี้แอดรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านยังให้ความไว้วางใจในการแบ่งปันด้านข้อมูลวงการศึกษา เพื่อใช้ในด้านการพัฒนาด้านการศึกษา วันนี้ผมได้นำ แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 รัฐธรรมนูญ 2560 แก้ไขล่าสุด ที่ออกบ่อย วิเคราะห์ เจาะลึก อย่างดี อัพเดทใหม่ 2565

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 รัฐธรรมนูญ 2560 แก้ไขล่าสุด

ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ฉบับนี้มีสาระสำคัญที่เป็นการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 83, 86 และ 91 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โดยแก้ไขจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีจำนวน 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน อีกทั้งกำหนดให้การเลือกตั้งส.ส.ใช้วิธีบัตรเลือกตั้งแบบระบบเขตและแบบระบบบัญชีรายชื่อ แบบละ 1 ใบ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 รัฐธรรมนูญ 2560 แก้ไขล่าสุด
คลิกรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ได้ ที่นี่

สรุปย่อๆบททั่วไป

  • ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ (ความเป็นรัฐเดียว ม.1)
  • ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (รูปแบบการปกครอง ม.2)
  • อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
  • คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ ประชาชนโดยรวม
  • ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมได้รับความคุ้มครองปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
  • รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

คณะองค์มนตรี

  • คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คนประกอบเป็นคณะองคมนตรี การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
  • องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่น ของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือข้าราชการเว้นแต่การเป็นข้าราชการในพระองค์ ในตำแหน่งองคมนตรีและต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ
  • ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี และองคมนตรี ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ประธานองคมนตรี หรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง องคมนตรีอื่น หรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง

ดาวน์โหลดข้อสอบได้ที่นี่

ข้อสอบชุดที่ 1

<<<ตัวอย่างข้อสอบ>>>

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อใด

ก. 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ข. 1 เมษายน พ.ศ. 2560

ค. 2 เมษายน พ.ศ. 2560

ง. 6 เมษายน พ.ศ. 2560

ง. 7 เมษายน พ.ศ. 2560

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีกี่มาตรา

ก. 48 มาตรา

ข. 276 มาตรา

ค. 279 มาตรา

ง. 297 มาตรา

ข้อสอบชุดที่ 2

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น มีกี่มาตรา

ก. 3 มาตรา

ข. 5 มาตรา

ค. 6 มาตรา

ง. 9 มาตรา

4. บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีกี่มาตรา

ก. 10 มาตรา

ข. 12 มาตรา

ค. 16 มาตรา

ง. 18 มาตรา

ข้อสอบชุดที่ 3

5. ประเทศไทยปกครองในระบอบใด

ก. ระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาล

ข. ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

ค. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ง. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงใช้อำนาจ

ข้อสอบชุดที่ 4

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

โหลดที่นี่!! ข้อสอบ สุขศึกษา ระดับชั้น ป 4 6 พร้อม เฉลย ตามตัวชี้วัดมาตรฐาน
แจ้งแล้ว!! อัตรา ว่าง ครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ จังหวัด อัตราว่างเกษียณอายุราชการ 2565 จำนวน 16,956 อัตร...
แจกเว็บรวมคลัง ข้อสอบปลายภาค ไฟล์ doc โหลดเลย!!! พร้อมเฉลย
เกณฑ์ล่าสุด! เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 อ่านก่อนใคร?
เสมา 1 แจงแล้ว บอร์ด ก.ค.ศ.เห็นชอบ ประกาศสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ล่าสุด
พนักงานราชการ หมายถึง ใคร? สมัครรับสิทธิได้อย่างไร?
รวมแนว ข้อสอบ RT ป.1 พร้อมเฉลย (ครบทุกปีที่สอบ)
แจกฟรี ข้อสอบ nt ป.3 2564 พร้อมเฉลย ภาษาไทย
คลังรวม ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย อัพเดทตามหลักสูตรใหม่!!!
ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไฟล์ pdf พร้อมเฉลย