ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน » คู่มือแนวทางการใช้ เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2566

คู่มือแนวทางการใช้ เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2566

19 ตุลาคม 2022
60724   0

เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2566

สพฐ.ได้จัดทำคู่มือแนวทางการใช้เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2566 ดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของปีงบประมาณล่าสุดนี้ และประชาสัมพันธ์แล้ว

เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2566
เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2566

ก็เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานของโครงการฯ และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/หน่วยงานในส่วนกลาง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.bopp.go.th และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http:/ww.obec.go.th หรือคลิกด้านล่างตรงนี้ได้เลย

ดาวน์โหลดตรงนี้ หนังสือแจ้ง สพท.

คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแนวคิดและหลักการในการดำเนินการ ดังนี้
1. ยึดหลักการแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นแนวทางหลักและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานจากการระดมความคิดเห็น ผลการติดตามและตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. สนองตอบต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทยมีการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายโดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย จะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
3. แนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นแนวทางที่กำหนดให้สอดคล้องกับหลักการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 ที่ ให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาทางเลือก โดยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ w.ศ. 2566 – 2569 แนวทางการดำเนินงานดังกล่าวนี้สามารถใช้ร่วมกันสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระสำคัญของแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ความเป็นมาวัตถุประสงค์ สาระสำคัญของนโยบายวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวขี้วัด งบประมาณ เกณฑ์การจัดสรรและแนวทางการดำเนินงาน ปฏิทินการดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

เช็คได้ที่นี่! อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2566 สพฐ. สำหรับนักเรียนทั่วไป
BIG DATA!! สพฐ .เปิดตัว โปรแกรม HRMS OBEC คลังเก็บข้อมูลครูรูปแบบดิจิทัล
แนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565
ล่าสุด! อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2565 สังกัด สพฐ.
โปรแกรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ 2564
"ตรีนุช" พอใจผลนำร่อง เกณฑ์ใหม่ ว PA: ข่าวการศึกษา
แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย สพฐ.(ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2564)
แบบฟอร์มและแนวทางการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนล่าสุด
สพฐ.ประชุมวางแผนร่วมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)