สอบบรรจุข้าราชการ » เช็คคุณสมบัติชัดเจน เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565 ล่าสุด!

เช็คคุณสมบัติชัดเจน เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565 ล่าสุด!

10 มีนาคม 2022
7844   0

เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565 อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งใหม่ ตาม ว3

สวัสดีวันนี้ ครูไทยฟรีดอทคอม ขอทักทายทุกๆท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้าสู่สายรองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา นั้นแล้ว ผมคิดว่าท่านจะต้องทำเป็นสิ่งแรก นั่นก็ได้แก่การศึกษา เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565 รอบนี้ เพื่อทำการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง และวางแผนในการศึกษา อ่านหนังสือและรวบรวมผลงานด้านต่างๆในการสอบครั้งนี้

เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565
เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565

“ว่ากันแล้วก็ไปดูกัน” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๕๗๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยส่วนตัวแล้วตามที่ได้ศึกษามาบ้างพอสมควรในเรื่องของเกณฑ์ใหม่ ที่จะทำการสอบนี้ ผมของอนุญาต อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ...) ออกหนังสือ เลขที่ ศธ. 0206.4/ว3 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เพื่อใช้ในการกำหนดเกณฑ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอ้างอิงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด แล้วถึงจะให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้นำเกณฑ์ไปใช้กำหนดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้ ผมได้ทำการตัดในส่วนของคุณสมบัติมาให้ด้านล่างนี้แล้วทั้งสองตำแหน่ง

เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565

และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เกณฑ์สอบผอ.โรงเรียน 2565

จะเห็นได้ว่า เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565 ที่ออกมาล่าสุดนี้ ((คลิก)) จะมีรายละเอียดขององค์ประกอบในการคัดเลือก แบ่งออกเป็น 3 ภาค ดังต่อไปนี้

ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ให้ดำเนินการประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยเน้นการศึกษา การวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในการบริหารงานในหน้าที่และการนำไปใช้เป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานในหน้าที่

ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

(1) ประวัติและประสบการณ์ (60 คะแนน)
(2) ผลงาน (40 คะแนน)
ให้ตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

(1) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา (50 คะแนน)
(2) การสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
ให้ตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
– หนังสือ ที่ ศธ. 0206.4/ว3 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
– หนังสือ ที่ ศธ.02009/ว 1594 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ประกาศ!! ตารางสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดฟรี ! เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562
มาแล้ว!! ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ใช้สอบ 2566
คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อํานาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เนื้อหา กฏหมาย สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 เกี่ยวกับการศึกษา
เช็ค!! คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2566 ล่าสุด
ว 19/2566 เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ. สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
โหลดฟรี แผ่นพับครูผู้ช่วย ไฟล์แผ่นพับแก้ไขได้ PowerPoint
แชร์ฟรี แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอก วิทยาศาสตร์ เพื่อครูวิทย์ by ครูตัวน้อย 2566