มาตรฐานการศึกษา » ด่วน ! เกณฑ์ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ก่อนเสนอขอพระราชทาน

ด่วน ! เกณฑ์ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ก่อนเสนอขอพระราชทาน

25 กรกฎาคม 2022
9672   0

เกณฑ์ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565

เกณฑ์ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 นั้น สำหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 นี้ ในส่วนตัวผมคิดว่าถ้าใครที่มีอายุราชการหรือเงินเดือนที่คิดว่าสามารถขอได้เพื่อประดับในชีวิตข้าราชการ

เกณฑ์ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565
เกณฑ์ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระทำความดีความซอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและแนวปฏิบัติที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด และจะต้องจัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานที่ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนดไปยังกระทรวงศึกษาธิการภายในเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการ ดังนี้

สรุปเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2564

แบบฟอร์มเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม