เพื่อครูไทย » สอบใบประกอบวิชาชีพครู เกณฑ์ใหม่!!

สอบใบประกอบวิชาชีพครู เกณฑ์ใหม่!!

21 กันยายน 2021
28902   0

สอบใบประกอบวิชาชีพครู เกณฑ์ใหม่

ตามที่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563
          โดยทางที่เป็นการสมควร เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ได้ทำความเข้าใจของการมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลไกและระบบการคัดกรองผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด

          โดยที่คุรุสภามีการออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่ โดยกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด โดยยกเว้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรองที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562 และผู้ได้สิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ (ผู้ผ่านการรับรองความรู้ฯ และมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนอยู่ระหว่างทำคุณสมบัติด้านประสบการณ์ วิชาชีพครู 1 ปี ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563)

          โดยคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบแนวทาง การดำเนินการทดสอบฯ และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ออกเป็น “ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

          สาระสำคัญโดยย่อของประกาศฯ
          1. กำหนดองค์ประกอบของการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาขีพครู ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
               1.1 ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งจะดำเนินการโดยวิธีทดสอบ รวม 5 รายวิชา ได้แก่
                    (1) วิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย
                          1) การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
                          2) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
                          3) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
                    (2) วิชาชีพครู
                    (3) วิชาเอก ตามที่คณะอนุกรรมการกำหนด
               1.2 การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งจะดำเนินการโดยวิธีการประเมิน ตามเครื่องมือประเมินที่คุรุสภากำหนด ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
                    (1) การจัดการเรียนรู้
                    (2) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
                    (3) การปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
          2. กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินฯ จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
               2.1 ผู้ศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง ประกอบด้วย
                    (1) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง หรือ
                    (2) ผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการกำหนด
               2.2 ผู้มีคุณวุฒิปริญญาอื่น ที่คุรุสภารับรอง และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
                    (1) ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด หรือ
                    (2) ผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563

ขอขอบคุณที่มา : คุรุสา

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อํานาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เนื้อหา กฏหมาย สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 เกี่ยวกับการศึกษา
ว 19/2566 เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ. สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
โหลดฟรี แผ่นพับครูผู้ช่วย ไฟล์แผ่นพับแก้ไขได้ PowerPoint
แชร์ฟรี แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอก วิทยาศาสตร์ เพื่อครูวิทย์ by ครูตัวน้อย 2566
ขั้นตอนการยื่น ต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบออนไลน์ ง่าย ได้ไว!!
แจกเอกสารเนื้อหา แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก 2566 เกณฑ์ใหม่!!
เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ววันนี้!!
แจ้งแล้ว!! อัตรา ว่าง ครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ จังหวัด อัตราว่างเกษียณอายุราชการ 2565 จำนวน 16,956 อัตร...