เทคโนโลยีการศึกษา » สมรรถนะ ทางเทคโนโลยี คืออะไร

สมรรถนะ ทางเทคโนโลยี คืออะไร

8 ตุลาคม 2021
6081   0

สมรรถนะ ทางเทคโนโลยี คืออะไร

สวัสดีครับทุกๆท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม วันนี้แอดมินอยากจะขอนำเสนอเนื้อหา สมรรถนะ ทางเทคโนโลยี คืออะไร หากจะพูดถึงการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเนื่องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลกออนไลน์นี้ มีมากมายอย่างมหาศาล

สมรรถนะ ทางเทคโนโลยี คืออะไร

ซึ่งถ้าหากตัวครูผู้จัดการศึกษาในโรงเรียนยังไม่เตรียมความพร้อมให้รู้เท่าทันในการ “เลือกรับ” และ “ปรับใช้” ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่อย่างเหมาะสม หรือการนำไปใช้งานด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนที่ยังขาดวิจารณญาณในการเลือกรับและปรับใช้ อาจส่งผลกระทบเชิงลบแก่สังคมในระยะยาว

สมรรถนะทางเทคโนโลยี เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตและการเผชิญหน้ากับปัญหาในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเท่านั้น แต่การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นเสริมสร้าง จะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารปริมาณมหาศาลที่อยู่รอบตัว

ครูจึงเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมสร้างให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตไปเป็นประชากรของประเทศที่สามารถเลือกรับและปรับใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับให้เป็นประโยชน์และเหมาะสมที่สุด สมรรถนะทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน ซึ่งในที่นี้จะเรียกโดยย่อว่า ICA 1-5 (มาจากคำว่า ICT competency area) ได้แก่

ICA1 การเข้าถึง ประเมิน และจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (accessing, evaluating, and managing information and data)

สมรรถนะ ทางเทคโนโลยี คืออะไร

ICA2 การแชร์ข้อมูลและการสื่อสาร (sharing information and communicating)

สมรรถนะ ทางเทคโนโลยี คืออะไร
หลักสูตรสมรรถนะ

ICA3 การดัดแปลงและผลิตสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนต์ (transforming and creating information and digital content)

สมรรถนะ ทางเทคโนโลยี คืออะไร
สมรรถนะทางเทคโนโลยี

ICA4 การแก้ไขปัญหาในบริบทโลกดิจิทัลและการคิดเชิงคำนวณ (problem-solving in a digital context and computational thinking)

สมรรถนะ ทางเทคโนโลยี คืออะไร
หลักสูตรสมรรถนะ

ICA5 การใช้ ICT อย่างเหมาะสม (appropriate use of ICT)

สมรรถนะ ทางเทคโนโลยี คืออะไร
หลักสูตรสมรรถนะ

วิธีการหนึ่งในการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ คือ การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี สมรรถนะ (competency) ที่จำเป็น เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาได้นอกเหนือจากการทำข้อสอบในห้องเรียน เพราะการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ไม่สามารถใช้เพียงความรู้ ที่จดจำได้จากการเรียนในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยสมรรถนะและความสามารถในการเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนด้วย

สุดท้ายนี้ทางเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอมขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์