เทคนิคการสอน » เตรียมตัวอย่างไร? วิธีการสอนแบบสาธิต ภาค ค ครูผู้ช่วย 2564

เตรียมตัวอย่างไร? วิธีการสอนแบบสาธิต ภาค ค ครูผู้ช่วย 2564

23 กุมภาพันธ์ 2022
26554   0

วิธีการสอนแบบสาธิต ภาค ค ครูผู้ช่วย 2564

สำหรับการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไปทั่วประเทศ ที่มีผู้ผ่านในภาค ก และภาค ข น้อยมาก ซึ่งปีนี้การแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่เกณฑ์ในภาค ค ต้องทำการคือสอบสัมภาษณ์ และ วิธีการสอนแบบสาธิต ภาค ค ครูผู้ช่วย 2564 ซึ่งผู้ที่ผ่านในภาค ก และ ข ได้นำอุปกรณ์การเรียนการสอน มาสาธิตการสอนให้แก่คณะกรรมการได้ดูเองตามศักยภาพ

วิธีการสอนแบบสาธิต ภาค ค ครูผู้ช่วย 2564
วิธีการสอนแบบสาธิต ภาค ค ครูผู้ช่วย 2564
  • วิธีสอนโดยใช้การสาธิต (Demonstration Method)

การสอนโดยวิธีการสาธิต หมายถึง กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการแสดงหรือการกระทำให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อมๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการสังเกต แล้วให้ผู้เรียนได้ซักถาม อภิปรายและสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเกตดังกล่าว

  • จุดมุ่งหมายของวิธีสอนโดยใช้การสาธิต

จุดมุ่งหมายของการสอนโดยใช้การสาธิต มีดังนี้ 
1. เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนของนักเรียน 
2. เพื่อมุ่งช่วยให้ผู้เรียนทั้งชั้นได้เห็นการปฏิบัติจริงด้วยตาตนเอง ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหรือการปฏิบัตินั้นชัดเจนขึ้น
3. เพื่อช่วยอธิบายเนื้อหาวิชาที่ยาก ซึ่งต้องใช้เวลามาก ให้เข้าใจง่ายขึ้นและประหยัดเวลา
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นผลการทดลองที่ผู้เรียนไม่สามารถทดลองเองได้อันเนื่องจากเครื่องมือ อุปกรณ์ไม่พอที่จะให้ผู้เรียนทดลองทุกคนหรือเป็นการทดลองที่มีอันตราย

  • องค์ประกอบสำคัญของวิธีการสอนโดยใช้การสาธิต

การสอนโดยใช้การสาธิตนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้
1. มีผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนต้องเตรียมสิ่งที่จะสาธิตให้พร้อมโดยคำนึงถึงการรับรู้โดยการมองเห็นของผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. มีเรื่องหรือสิ่งที่จะสาธิต ผู้สอนอาจเชิญบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือให้นักเรียนในชั้นเรียนเข้าร่วมในการสาธิตด้วยก็ได้ตามความเหมาะสม
3. มีการแสดง/การทำ/ให้ผู้เรียนสังเกตดู ครูหรือวิทยากรต้องอธิบายประกอบไปตามขั้นตอนโดยไม่รีบเร่งจนเกินไป
4.มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการสาธิต เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการสาธิต

การเตรียมตัวอย่างไร ? การสอนโดยใช้การสาธิต

1.เลือกประเภทของรูปแบบการสอน ศึกษาถึงวิธีการสาธิตและข้อควรระวังเกี่ยวกับการสาธิตแต่ละประเภท เช่น ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสาธิต ผู้เรียนสาธิตเป็นกลุ่ม ผู้สอนสาธิตเป็นรายบุคคล วิทยากรสาธิต โดยการเชิญวิทยากรที่มีความชำนาญมาสาธิต เป็นต้น

2.การวิเคราะห์จำนวนผู้เรียน ผู้เรียนอยู่ในช่วงวัยใด มีสมาธิต่อการเรียนนานเท่าไร ? การจัดกลุ่มผู้เรียนต้องไม่มากเกินไป เช่น 5-7 คน หรือน้อยกว่า อย่างไรก็ตามการจัดกลุ่มผู้เรียนจำนวนเท่าใดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย วิธีการสาธิต สถานที่ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสาธิต

3.ระยะเวลาที่มีอย่างจำกัด แต่ละคนมีเวลาไม่เกินกี่นาที ฉะนั้น การจัดเนื้อหา เรื่องราวที่จะสาธิตเป็นสำคัญหากมีขั้นตอนและเนื้อหามาก การสาธิตก็ต้องใช้เวลานาน จะทำให้คณะกรรมการที่แสดงบทบาทรู้สึก เบื่อ!!

4.ลักษณะเนื้อหาที่เตรียมไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสอน และผู้สอนวิเคราะห์แล้ว การใช้กิจกรรมการสาธิตจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและมีส่วนร่วมมากที่สุด เช่น กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ Active Learning

5.ขั้นตอนในการสอน หัวใจหลักก็คือ 4 หัวข้อดังนี้ 1. ขั้นเตรียมการสอน 2. ขั้นสาธิต 3.ขั้นสรุป (สอบ)  4. ขั้นวัดผล

ดวงเดือน เทศวานิช. หลักการสอนทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร,2533. ทิศนา แขมณี. (2551).ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จำเนียร ศิลปวานิช. (2538). หลักและวิธีสอน. กรุงเทพมหานคร : เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์. 

https://sites.google.com/site/aesummer1234/tawxyang-nwatkrrm?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อํานาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เนื้อหา กฏหมาย สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 เกี่ยวกับการศึกษา
ว 19/2566 เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ. สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
โหลดฟรี แผ่นพับครูผู้ช่วย ไฟล์แผ่นพับแก้ไขได้ PowerPoint
แชร์ฟรี แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอก วิทยาศาสตร์ เพื่อครูวิทย์ by ครูตัวน้อย 2566
แจกเอกสารเนื้อหา แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก 2566 เกณฑ์ใหม่!!
เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ววันนี้!!
แจ้งแล้ว!! อัตรา ว่าง ครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ จังหวัด อัตราว่างเกษียณอายุราชการ 2565 จำนวน 16,956 อัตร...
ดาวน์โหลด ตารางเรียน dltv 2565 ตามตารางสอนออกอากาศ