สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » โหลดฟรี วิจัยในชั้นเรียน 5 บท รูปแบบไฟล์ doc แก้ไขได้ ใหม่ล่าสุด

โหลดฟรี วิจัยในชั้นเรียน 5 บท รูปแบบไฟล์ doc แก้ไขได้ ใหม่ล่าสุด

13 กันยายน 2022
7450   0

วิจัยในชั้นเรียน 5 บท doc

วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม มีมาแจกฟรีสำหรับ วิจัยในชั้นเรียน 5 บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รูปแบบไฟล์ doc แก้ไขได้ ใหม่ล่าสุด เพื่อคุณครูทุกๆท่านสามารถนำไปปรับใช้ให้ตรงกับบริบทในชั้นเรียนตนเอง โดยสามารถฝึก การออกแบบการวิจัยให้เหมาะสมตามสภาพของผู้เรียน

วิจัยในชั้นเรียน 5 บท doc
วิจัยในชั้นเรียน 5 บท doc

คุณครูหลายๆท่านอาจจะยังนึกไม่ออกว่าปีการศึกษานี้จะทำวิจัยชั้นเรียนเรื่องอะไรกันดี ในที่นี้เว็บไซต์เราขอรวบรวมงานวิจัยในชั้นเรียน (วิทยานิพนธ์) คุณครูสามารถนำไปประยุกต์หรือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ ท่านสามารถเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เช่นดังกล่างนี้

ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 5 บท คือกระบวนการแสวงหาความจริงด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

(ประกอบ มณีโรจน์ 2544: 4)

เชิญดาวน์โหลดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และตัวอย่างหัวข้อ

รายวิชาภาษาไทย ดาวน์โหลด

รายวิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด

รายวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด

รายวิชาสังคมศึกษา ดาวน์โหลด

รายวิชาคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2

รายวิชานาฏศิลป์ศึกษา ดาวน์โหลด

รายวิชาดนตรีศึกษา ดาวน์โหลด

รายวิชาพลศึกษา ดาวน์โหลด

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ปันสื่อฟรีเพื่อการศึกษา
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

วิจัย การพัฒนา แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ก...
การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน : กัล...
รายงาน การดำเนินโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง 1 อำเภอพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึก...
การพัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรีย...
การประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สัง...
การเขียนบรรณานุกรมวิจัย "รูปแบบ MLA"
แผนการจัดการเรียนรู้
แจกไฟล์ วิจัยในชั้นเรียน ใหม่ๆ แก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน Doc