สาระน่ารู้ » ล่าสุด!! สรุปพรบการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปัจจุบัน พร้อมข้อสอบ

ล่าสุด!! สรุปพรบการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปัจจุบัน พร้อมข้อสอบ

4 เมษายน 2023
48112   0

สรุปพรบการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สวัสดีครับเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม วันนี้ผมก็ขอนำเสนอเนื้อหา พรบ.การศึกษาแห่งชาติ มี กี่ ฉบับ ได้แก่ สรุปพรบการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปีล่าสุด 2562 สามารถนำไปอ่านสอบบรรจุข้าราชการได้ โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้

สรุปพรบการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สรุปพรบการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีทั้งหมด 4 ฉบับ แต่มีการปรับปรุงไป 3 ฉบับ ได้แก่

1.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช้ 19 สิงหาคม 2542 (ฉบับที่ 1)
2.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 ประกาศใช้ 19 ธันวาคม 2545 (แก้ไขฉบับที่ 1)
3.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) (พ.ศ.2553) ประกาศใช้ 22 กรกฎาคม 2553 (แก้ไขฉบับที่ 2)
4.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2562) ประกาศใช้ 1 พฤษภาคม 2562 (การแก้ไขฉบับที่ 3 เนื่องจากมีการแยก สกอ ออกไปจากกระทรวงศึกษาธิการ)

สรุปสาระสำคัญ (ผมจะเน้นนำเอามาตราที่สำคัญๆเท่านั้นมาบอกต่อนะครับ)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษา มี 9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 78 มาตรา
หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
หมวดที่ 3 ระบบการศึกษา
หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา
หมวดที่ 5 การบริหารและการจัดการศึกษา
หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดที่ 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
หมวดที่ 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
บทเฉพาะกาล

การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม

การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา

การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระ บบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

สถานศึกษา หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง

การประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า การประ เมินผลและ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือ โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น (สพฐ)

การประกันคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดย สมศ หรือบุคคลที่ สมศ.รับรอง(สมศ.ย่อมาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

ผู้สอน หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ

ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

คณาจารย์ หมายความว่า บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย
ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน

บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ

กระทรวง หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

หลักการจัดการศึกษา มี 3 ประการ

1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

มาตรา 8  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

 1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
 2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

มาตรา 9 การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา โดยยึดหลักดังนี้ (เอก/จาย/มาตร/เสริม/ระดม/ร่วม)

 1.  มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
 2. มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
 4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
 6.  การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

มาตรา 10  การจัดการศึกษา บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย / การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล ได้รับการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมาย (ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้ปกครอง (ฝ่าฝืนมีโทษ)

มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้

 1. การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
 2. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด
 3. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรา 15 การจัดการศึกษา มี 3 รูปแบบ คือ (*สถานศึกษาอาจจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้)

 1. การศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป (มีเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน)
 2. การศึกษานอกระบบ (non-formal Education) การศึกษานอกโรงเรียน (มีความยืดหยุ่น จัด/เวลา/เมิน/)
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) หรือ Home School (สนใจ/ศักยภาพ)

มาตรา 16 การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้แก่ ก่อนประถม ประถม และมัธยม
อุดมศึกษา ได้แก่ ต่ำกว่าปริญญา

มาตรา 17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวน 9 ปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ย่าง7ย่าง16จบคับ9)

ดาวน์โหลดเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ไฟล์ PDF (มีข้อสอบพร้อมเฉลย)

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ประกาศ!! ตารางสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดฟรี ! เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562
มาแล้ว!! ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ใช้สอบ 2566
เนื้อหา กฏหมาย สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 เกี่ยวกับการศึกษา
แชร์ฟรี แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอก วิทยาศาสตร์ เพื่อครูวิทย์ by ครูตัวน้อย 2566
แจกเอกสารเนื้อหา แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก 2566 เกณฑ์ใหม่!!
เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ววันนี้!!
คลังรวม ข้อสอบ ป.2 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 อัพเดทตามหลักสูตรใหม่!!!
โหลดที่นี่!! ข้อสอบ สุขศึกษา ระดับชั้น ป 4 6 พร้อม เฉลย ตามตัวชี้วัดมาตรฐาน
แจกเว็บรวมคลัง ข้อสอบปลายภาค ไฟล์ doc โหลดเลย!!! พร้อมเฉลย