สอบบรรจุข้าราชการ » พนักงานราชการ หมายถึง ใคร? สมัครรับสิทธิได้อย่างไร?

พนักงานราชการ หมายถึง ใคร? สมัครรับสิทธิได้อย่างไร?

7 มิถุนายน 2022
6155   0

พนักงานราชการ หมายถึง

ใครหลายคนยังคงเกิดความสงสัยในตำแหน่ง พนักงานราชการ หมายถึง ใคร? มีสิทธิและสวัสดิการต่างๆเท่ากับข้าราชการไหม? หากว่าตามระเบียบนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ ไว้ว่า “บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดย ได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น” สนใจสมัครสอบได้ที่ สำนักงาน ก.พ. ได้ที่นี่

พนักงานราชการ หมายถึง
พนักงานราชการ หมายถึง

1 ) สำหรับตำแหน่งพนักงานราชการแล้วสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจำทั่วไปของส่วนราชการในด้านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ หรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะ
  2. พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะ เรื่องของส่วนราชการ หรือมีความจำเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว

ในการกําหนดตําแหน่งของพนักงานราชการ ให้กําหนดตําแหน่งโดยจําแนกเป็นกลุ่มงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มงานบริการ
(2) กลุ่มงานเทคนิค
(3) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(4) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(5) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(6) กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

พนักงานราชการ หมายถึง

2 ) กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

ส่วนราชการข้าราชการและพลเรือน ได้จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลา 4 ปี (แต่ในปัจจุบันต้องบอกได้เลยว่า ให้ทำสัญญาเป็น ปีต่อปี เดือนต่อเดือน

โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นคำใช้จ่ายด้านบุคคลตามความจำเป็นและสอดคล้องกับกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการดังกล่าว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามประเภทรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

3 ) การสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการหน่วยงานนั้นๆกําหนด

พนักงานราชการ หมายถึง

พนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ(ต้องนี้แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.2560 “หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี” หากเป็นผู้พ้นโทษเกินมาแล้ว 5 ปี ให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามท่ีส่วนราชการกําหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

4 ) การแต่งกายและเครื่องแบบปกติ ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกําหนด

5 ) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ได้ขนาดไหน?

เรื่องนี้แบ่งออกได้เป็น 1.) อัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการแล้วนั้น ก็คงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่ประกาศปีล่าสุด (ฉบับที่ 9 พ.ศ.2561) โดยที่จะอ้างถึง ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของพนักงานราชการนั้นๆ 2.) สิทธิประโยชน์ ส่วนราชการจะเป็นผู้กำหนดให้ได้รับตามประเภทหรือตำแหน่งในกลุ่มงาน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น

(1) สิทธิเกี่ยวกับการลา
(2) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
(3) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
(5) ค่าเบี้ยประชุม
(6) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(7) การได้รับรถประจําตําแหน่ง
(8) สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

และเนื้อหาอื่นที่ทุกๆท่านสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามลิ้งนี้ ส่วนเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การรักษาวินัย และการสิ้นสุดสัญญาจ้าง ผมจะขอเล่าไว้ภายหลังจากนี้ วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกัน สวัสดีครับ………………

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สำนักงาน ก.พ.
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อํานาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เนื้อหา กฏหมาย สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 เกี่ยวกับการศึกษา
ว 19/2566 เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ. สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
โหลดฟรี แผ่นพับครูผู้ช่วย ไฟล์แผ่นพับแก้ไขได้ PowerPoint
แชร์ฟรี แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอก วิทยาศาสตร์ เพื่อครูวิทย์ by ครูตัวน้อย 2566
แจกเอกสารเนื้อหา แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก 2566 เกณฑ์ใหม่!!
เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ววันนี้!!
แจ้งแล้ว!! อัตรา ว่าง ครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ จังหวัด อัตราว่างเกษียณอายุราชการ 2565 จำนวน 16,956 อัตร...
เกณฑ์ล่าสุด! เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 อ่านก่อนใคร?