บทความ » ปพ.1 ถึง 9 ได้แก่อะไร มีความสำคัญอย่างไร?

ปพ.1 ถึง 9 ได้แก่อะไร มีความสำคัญอย่างไร?

28 ตุลาคม 2021
7752   0

ปพ.1 ถึง 9 ได้แก่อะไร มีความสำคัญอย่างไร

แบบ ปพ. หรือเรียกเต็มๆ ว่า เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีทั้งหมด 9 แบบด้วยกัน วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับ ใบ ปพ. 1-9 กันว่ามีอะไรบ้าง? จะได้นำกันไปใช้กันอย่างถูกต้อง

แต่สิ่งสำคัญที่อยากจะนำเรียนให้ทราบ ของเอกสาร ปพ.1 – 3 สถานศึกษาจะต้องจัดทำตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษากำหนด เท่านั้น !!! โดยผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้สั่งซื้อให้สถานศึกษาทุกแห่งที่เขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบและจัดทำบัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์ไว้เป็นหลักฐาน  กรณีชำรุด สูญหายในส่วนกลางให้รายงาน เลขาสพฐ. ส่วนภูมิภาคให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript)
เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้เรียนในแต่ละระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาภาคบังคับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความสำเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครทำงาน หรือดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ปพ.1 ถึง 9 ได้แก่อะไร มีความสำคัญอย่างไร
ปพ.1

2.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา : ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตร)
เป็นเอกสารที่สถานบันการศึกษาออกให้กับผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อนำใช้เป็นหลักฐานในการแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตนเองที่ได้เรียนจบมานั่นเอง

ปพ.1 ถึง 9 ได้แก่อะไร มีความสำคัญอย่างไร
ปพ.2

3. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา : ปพ.3
เป็นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองว่าได้เรียนจบในหลักสูตรจริง ต่อเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ

ปพ.3

4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : ปพ.4
เป็นเอกสารรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สถานศึกษากำหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ เพื่อการแก้ปัญหา หรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ที่ใช้แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น สถานศึกษาต้องจัดทำเอกสารนี้ให้ผู้เรียนทุกๆ คน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียนเพื่อประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครเข้าทำงาน

ปพ.1 ถึง 9 ได้แก่อะไร มีความสำคัญอย่างไร
ปพ.4

5. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน : ปพ.5
เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน

ปพ.1 ถึง 9 ได้แก่อะไร มีความสำคัญอย่างไร
ปพ.5

6. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล : ปพ.6
เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่างๆ และข้อมูแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล หรือ สมุดแจ้งเกรด หรือ สมุดบันทึกผลการเรียน แล้วแต่แต่ละโรงเรียนจะเรียกครับ ใบ ปพ.6นี้
ครูประจำชั้นจะต้องออกให้นักเรียนเป็นปีหรือเป็นเทอมก็ได้ครับ เพื่อให้นักเรียนนำไปแจ้งผลการเรียนกับผู้ปกครอง

ปพ.1 ถึง 9 ได้แก่อะไร มีความสำคัญอย่างไร
ปพ.6

7. ใบรับรองผลการศึกษา : ปพ.7
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้ว

ปพ.1 ถึง 9 ได้แก่อะไร มีความสำคัญอย่างไร
ปพ.7

8. ระเบียนสะสม : ปพ.8
เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและผลงานด้านต่างๆ ของผู้เรียน ทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุกๆ ด้าน

ปพ.1 ถึง 9 ได้แก่อะไร มีความสำคัญอย่างไร
ปพ.8

9. สมุดบันทึกผลการเรียน : ปพ.9
เป็นสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ที่สถานศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกรายการรายวิชาต่างๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละชั้นปี ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการประเมินการเรียนของแต่ละรายวิชา และสถานศึกษาออกให้ผู้เรียนสำหรับใช้ศึกษาและนำไปแสดงให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้ทราบ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่างๆ ของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนแต่ละรายวิชา กรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษาข้อมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม่

ปพ.1 ถึง 9 ได้แก่อะไร มีความสำคัญอย่างไร
ปพ.9

ปพ.1 ถึง 9 ได้แก่อะไร มีความสำคัญอย่างไร

ขอขอบคุณผู้จัดทำ เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เพจTCASter
ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อํานาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เนื้อหา กฏหมาย สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 เกี่ยวกับการศึกษา
ว 19/2566 เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ. สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
โหลดฟรี แผ่นพับครูผู้ช่วย ไฟล์แผ่นพับแก้ไขได้ PowerPoint
แชร์ฟรี แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอก วิทยาศาสตร์ เพื่อครูวิทย์ by ครูตัวน้อย 2566
แจกเอกสารเนื้อหา แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก 2566 เกณฑ์ใหม่!!
เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ววันนี้!!
แจ้งแล้ว!! อัตรา ว่าง ครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ จังหวัด อัตราว่างเกษียณอายุราชการ 2565 จำนวน 16,956 อัตร...
เกณฑ์ล่าสุด! เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 อ่านก่อนใคร?