สอบบรรจุข้าราชการ » สรุป ข้อสอบครูผู้ช่วย 64 รอบรู้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ

สรุป ข้อสอบครูผู้ช่วย 64 รอบรู้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ

16 มกราคม 2022
2084   0

ข้อสอบครูผู้ช่วย 64

วันนี้ผมขอนำไฟล์เอกสารที่เป็นการสรุป ข้อสอบครูผู้ช่วย 64 เรื่องของการรอบรู้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ ซึ่งปัจจุบันสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพราะถ้าหากเราไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฏหมายหรือข้อระเบียบต่างๆในการปฏิบัติงาน ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการผิดวินัยและจรรยาบรรณของความเป็นครูไปเลยก็ได้ ผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าทุกวันนี้ชีวิตของความเป็นครูกับนักเรียน ในโลกของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความรวดเร็วและหลักฐานที่เป็นภาพเคลื่อนไหว มันจึงเป็นจุดเปาะบางอย่างยิ่งและยากต่อการทำงานอาชีพครูกว่าในสมัยก่อนๆ

ข้อสอบครูผู้ช่วย 64
ข้อสอบครูผู้ช่วย 64

“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

“ข้าราชการครู” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบันหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม