เพื่อครูไทย » ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและหลักฐานอ้างอิง วPA (ครู)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและหลักฐานอ้างอิง วPA (ครู)

27 ตุลาคม 2021
110012   0

15 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

15 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
15 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

ข้อกําหนดพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติให้ได้หรือคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน
– มีชั่วโมงปฏิบัติงานสอนไม่น้อยกว่า 15 คาบต่อสัปดาห์
หลักฐานอ้างอิง คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน ตารางสอน
ไม่ถูกลงโทษทางวินัย
หลักฐานอ้างอิง ข้อมูลการปฏิบัติงาน ขาด ลา มาสาย ไม่เกินกว่าที่ระเบียบกําหนดไว้ กพ.7
ส่วนที่ 1 คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรโดยจัดทํารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ
หลักฐานอ้างอิง
1.วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้
2.การปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วย การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ  สถานศึกษา
3.การประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ
4.การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 2 ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะตามหลักสูตร
หลักฐานอ้างอิง
1.ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
2.มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ เช่น การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning
3.ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้
4.แบบฟอร์มเป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียน ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ได้เรียนรู้และทํางานร่วมกัน
หลักฐานอ้างอิง
1.วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
2.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
3.มีบันทึกหลังสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4. แบบฟอร์มเป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและการสร้างนวัตกรรมได้
หลักฐานอ้างอิง
1.สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
2.แบบฟอร์มการประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
3.นำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปเผยแพร่
4. แบบฟอร์มเป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาด้านการ สร้างและหรือพัฒนาสื่อ
ตัวชี้วัดที่ 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
หลักฐานอ้างอิง
1.สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
2.มีการประเมินตามสภาพจริง
3.มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4. แบบฟอร์มเป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 6 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
หลักฐานอ้างอิง
1.ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.นำผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
3.นำผลการวิจัยไปใช้หรือให้คำแนะนำต่อผู้อื่นได้
ตัวชี้วัดที่ 7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
หลักฐานอ้างอิง
1.จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย และมีความสุข
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน
3.มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม
4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ
5. แบบฟอร์มเป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 8 จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
หลักฐานอ้างอิง
1.จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาอย่างเป็นระบบ
2.มีใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน
3. ให้คำปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษา ด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
4. แบบฟอร์มเป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 9 ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพฒั นาและแก้ปัญหาผู้เรียน
หลักฐานอ้างอิง
1.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียน
2.จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3.ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
4.นำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง
ตัวชี้วัดที่ 10 ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
หลักฐานอ้างอิง
1.คำสั่งปฏิบัติงานด้านวิชาการ เช่น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดทำหลักสูตร เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ 11 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน
หลักฐานอ้างอิง
1.การประชุมผู้ปกครอง ชุมชน
2.การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กับผู้เรียน

ด้านที่ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 12 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครู ความรอบรู้ในเนื้อหาและวิชาที่สอน
หลักฐานอ้างอิง
1.จัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน (ID-PLAN)
2.เข้ารวมการอบรมหรือพัฒนาตนเองตามแผน
3.นำความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
4.เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำ
ตัวชี้วัดที่ 13 มีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
หลักฐานอ้างอิง
1.จัดทำชุมชนแหน่งการเรียนรู้ PLC

ตัวชี้วัดที่ 14 นําความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้
หลักฐานอ้างอิง
1.นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.สร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา
4.เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวงการวิชาชีพ

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปน็ ประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 15
ตัวอย่างหลักฐานการอ้างอิง
1. นักเรียนทุกคนในรายวิชามีผลการเรียนรวมเฉลี่ยในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ ระบุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ …………………………………………………………………..

2. จัดทํา Platform ทุกรายวิชาที่สอน และมีอย่างน้อย 1 วิชาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน
รายวิชาที่ประสงค์จะรับการประเมินคือ รายวิชา………………………………………..รหัส………………………… ชั้น………………………….. โดยต้องมีองค์ประกอบดังนี้
2.1 สร้าง Programmed Instruction ครูจัดทําบทเรียนสําเร็จรูป
2.2 สร้าง ห้องเรียนออนไลน์ สร้างแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบ ห้องเรียนออนไลน์ ของโรงเรียน
2.3 สร้าง Classroom ออนไลน์ โดยเลือกใช้ Platforms ตามความเหมาะสม
2.4 สร้าง Channel ประจํารายวิชา
2.5 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอื่น ๆ ในระบบ ห้องเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนอย่างน้อย 1 รายวิชา

3. มีภาระงานฝ่าย/โครงการ/กิจกรรม/ชุมนุมที่รับผิดชอบ และมีการจัดทําโครงงานนวัตกรรมอย่างน้อย 1 โครงงาน โปรดระบุกิจกรรมที่ท่านเลือก………………………………………………

4. บรรลุผลสําเร็จตามตัวชี้วัดในมาตรฐานที่ 4 (KPA) ในระบบประกันคุณภาพ ตามระดับชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ โปรดระบุสาระการเรียนรู้ที่ท่านรับผิดชอบ…………………………………………………………………..ระดับชั้น…………………………………………………………………………………………………………..

5. ห้องเรียนประจําชั้น สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โปรดระบุห้องประจําชั้นของท่าน ชั้น ……………………………………..ห้อง………………………………………………………………..

6. มีการบริหารจัดการห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้/ห้องศูนย์การเรียนรู้/ห้องเรียนที่รับผิดชอบและบริเวณโดยรอบให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการนําเสนอข้อมูล/องค์ความรู้/ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบัน โปรดระบุจุดที่ท่านดูแลรับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………………..

ดาวน์โหลดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน วPA

ขอขอบคุณผู้จัดทำ เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.
ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา สื่อการเรียนการสอน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

มาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน ระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและศูนย์การศึกษาพิเศษ รูปแบบไฟล์ doc
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อบรมเพศวิถี 2565 นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ 22 ชั่วโมง
ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ไฟล์ doc
คู่มือ เข้าสู่ระบบ DPA 2565 เตรียมยื่นประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ได้ที่นี่!!
ตัวอย่าง plc กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แบ่งปันโดยครูสายบัว
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc
ID Plan หมายถึง ? ตัวชี้วัดที่จะพัฒนาครูจริงหรือ?
ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู ประจำปี 2565 สังกัด สพฐ.(ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้)
แจกรวม เอกสารธุรการชั้นเรียน 2565 ครอบคลุมมากว่า 100 รายการ ฟรี!!!