สื่อการเรียนการสอน » มุมของฟรี » ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน “ปลูกผักสวนครัวด้วยหัวใจพอเพียง” โหลดฟรี!!

ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน “ปลูกผักสวนครัวด้วยหัวใจพอเพียง” โหลดฟรี!!

3 กรกฎาคม 2022
5908   0

โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน

สวัสดีคุณครูทุกๆท่าน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ครูไทยฟรีดอทคอม วันนี้ผมก็ได้นำ โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน ที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียนตนเอง ซึ่งในปีการศึกษานี้ เราอาจจะได้ทำการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมที่สนองนโยบายตามจุดเน้นเร่งด่วนของ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ที่ได้ประกาศไว้แล้วนั้น

โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน
โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมาย คุณธรรมและจริยธรรมว่า หมายถึง สภาพคุณงามความดีทั้งที่อยู่ภายในจิตใจ และที่แสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติ ที่คนในสังคมนั้น องค์กรนั้น หรือส่วนราชการนั้นได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้กำหนดร่วมกันขึ้นใหม่ และประพฤติปฏิบัติ ร่วมกัน ยอมรับร่วมกันว่าข้อประพฤติอะไรเป็นสิ่งดี อะไรเป็นสิ่งชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทำ หรือไม่ควรทำ

เครื่องตัดสินคุณธรรมหรือเครื่องฝึกฝนคุณธรรมมีหลายอย่าง เช่น ศาสนาธรรมหรือหลักศาสนา หลักนิติธรรมหรือหลักกฎหมาย หลักจริยธรรมหรือหลักของความประพฤติ ระบบธรรมาภิบาลในองค์กร ระบบคุณธรรมในครอบครัว ระบบความเชื่อ/ ค่านิยม/ ธรรมเนียมของสังคม และบุคคลตัวอย่างในสังคม เป็นต้น ศาสนาธรรมหรือคำสอนของทุกศาสนา มีหลักการใหญ่ๆ อยู่ 3 ข้อ ได้แก่

  1. ความสัตย์ ความจริง ไม่มีศาสนาใดสอนให้คนพูดโกหก หลอกลวง ทุกศาสนาสอนให้พูดความจริงทั้งนั้น
  2. ศักดิ์ศรีความเป็นคน ทุกศาสนาสอนให้ยกย่องศักดิ์ศรีความเป็นคน ไม่ดูถูกคน
  3. ให้มีความรักความเมตตาต่อกัน
โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน

และโครงงานคุณธรรมฉบับนี้ ต้องการให้เห็นความสําคัญของความพอเพียง โดยเริ่มจากการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองที่บ้าน เพื่อลดรายจ่าย และอาจเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง ต้องขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านเล็บเงือก ที่ได้ริเริ่มให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2564 ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองที่บ้าน อีกทั้งยังบูรณาการให้เข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน และสามารถแนะนําผู้อื่นให้ปฏิบัติตามได้อีกด้วย ทางเว็บไซต์ครูไทยฟรีจึงขอนำมาเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกๆท่านที่ต้องการนำไปพัฒนาต่อยอด สร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ตามลิ้งดาวน์โหลดด้านล่างนี้

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดตัวอย่างโครงงาน

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เพจ PLC เพื่อการศึกษา และโรงเรียนบ้านเล็บเงือก
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ