สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน doc แก้ไขข้อมูลและนำไปใช้ได้

ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน doc แก้ไขข้อมูลและนำไปใช้ได้

6 กุมภาพันธ์ 2022
7353   0

โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน doc

สำหรับบทความนี้ในเรื่องของ ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน doc แก้ไขข้อมูลและนำไปใช้ได้ เป็นโครงงานระดับประถมศึกษา ที่คุณครูแต่ละท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของประชากรและบริบทของสถานศึกษา และสามารถดาวน์โหลดปกที่โดยแก้ไขได้เป็นรูปแบบไฟล์ PPT ได้ที่นี่

โครงงานคุณธรรมในห้องเรียน doc

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ “สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” “โรงเรียนคุณธรรม” หมายถึง สถานศึกษาที่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืน และนำไปขยายเครือข่ายได้

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ : สถานศึกษาทุกแห่ง
เชิงคุณภาพ : นักเรียน/นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรม
“กรอบแนวคิดที่สำคัญของโรงเรียนคุณธรรม 5 ด้าน”
1.ความพอเพียง: ดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักความพอดีพอเหมาะ และใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย
2.ความกตัญญู: เป็นพื้นฐานด้านคุณธรรมของทุกคน และเป็นสัญลักษณ์ของคนดี เราจึงต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือนพระในบ้าน และกตัญญูต่อครูอาจารย์ซึ่งเปรียบเสมือนพระที่โรงเรียน
3.ความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ: ความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต ไม่มีไม่ได้ อีกทั้งการซื่อสัตย์คือการไม่สร้างภาพ ไม่เล่นละครหรือสวมหัวโขน แต่คำพูดหรือการกระทำทุกอย่างควรมาจากใจ
4. ความรับผิดชอบ: ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการเจริญสัมมาชีพต่อไปในวันข้างหน้า ขอให้ยึดมั่นกฎกติกาในการท างานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย คงเส้นคงวาในความดี ปากตรงกับใจ และอย่าหลงลืมตัว
5.คุณธรรมจริยธรรม: การยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญ และต้องดำรงตนให้เป็นแบบอย่างของสังคมตัวชี้วัด
6. มีอุดมการณ์คุณธรรม ต่อการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม
7. มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน
8. มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง ความกตัญญูความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และเสียสละในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
9. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง
10. มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์โครงงาน

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และไฟล์เอกสารนี้แอดมินจัดทำเองเพื่อส่งระดับห้องเรียนครับ อิอิ
เชิญติดตามได้ที่
เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ