บทความ » เผยแพร่ผลงานวิชาการ » การประเมิน โครงการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 : วิธิดา ตาวงค์

การประเมิน โครงการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 : วิธิดา ตาวงค์

25 กันยายน 2022
7841   0

โครงการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร การประเมินโครงการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการ โดยการประยุกต์ใช้วิธี การประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

โครงการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
โครงการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
โครงการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
โครงการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ผู้รายงาน : วิธิดา ตาวงค์
ปีการศึกษา : 2564
เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565