โครงการ » แจกฟรี!! โครงการต่างๆในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ ปรับใช้ ปี 2565 – 2566 ไฟล์ doc แก้ไขได้

แจกฟรี!! โครงการต่างๆในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ ปรับใช้ ปี 2565 – 2566 ไฟล์ doc แก้ไขได้

21 ตุลาคม 2022
55837   0

โครงการต่างๆในโรงเรียนที่น่าสนใจ 2565

สวัสดีคุณครูทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม วันนี้แอดมินก็ได้นำไฟล์ ตัวอย่างโครงการต่างๆของโรงเรียนเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน อาจจะมีสมบูรณ์บ้าง โดยรวมเอาโครงการกว่า 100 โครงการ เยอะมากและมีทุกกิจกรรมที่คุณครูสามารถนำไปปรับแก้ไขได้ ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างโครงการของโรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เท่านั้น

โครงการต่างๆในโรงเรียนที่น่าสนใจ 2565

สำหรับโครงการที่น่าสนใจในปัจจุบัน ที่สามารถนำไปพัฒนาโรงเรียน ต่อผู้เรียน โดยครูแอดมินได้มีโอกาสได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและได้เป็นผู้รวบรวมโครงการต่างๆ จึงได้ขออนุญาตนำมาเผยแพร่เป็นรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการครั้งนี้

รายชื่อตัวอย่างโครงการต่างๆที่น่าสนใจแบ่งตามฝ่ายงาน 4 ฝ่ายงาน
ได้แก่ บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป

โครงการฝ่ายงานบริหารวิชาการ จำนวน   37   โครงการ

โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์และ ICT เพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการนิเทศภายใน
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและการวัดการประเมินผล
โครงการโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอรัปชัน
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
โครงการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี,ศูนย์,อำเภอ,ครู)
โครงการวันสำคัญ
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โครงการลูกเสือโรงเรียน (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการเปิดโลกกว้างดอยช้างเที่ยวไทย (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้)
โครงการส่งเสริมสติปัญญาผ่านกระบวนการคิดและการใช้ภาษา
โครงการหนูน้อยอารมณ์ดีสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการร่างกายสดใส ใส่ใจการรับรู้
โครงการ-ส่งเสริมการแนวการจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี
โครงการ-พัฒนาคุณภาพวิชาการ
โครงการเปิดโลกกว้าง-สร้างโอกาส-สร้างเส้นทางสู่อาชีพ
โครงการ-To-be-number-one
โครงการ-ส่งเสริมแนวการจัดการศึกษาแบบ-BBL
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สาขาห้องเรียนบ้านใหม่พัฒนา)
โครงการสอนซ่อมเสริมรูปแบบพี่สอนน้อง (ห้องเรียนสาขา)
โครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์
สร้างเสริมสุขภาวะ ขยับกายตามจังหวะชาติพันธุ์
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
โครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 4 ประการ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต การคิด วิชาการ ดนตรี กีฬา อาชีพ
โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะ

คลิกดาวน์โหลดโครงการงานวิชาการ

โครงการฝ่ายงานบริหารงบประมาณ จำนวน   4  โครงการ

โครงการพัฒนาคุณภาพงานงบประมาณ
โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี
โครงการพัฒนางานพัสดุ
โครงการจัดหาและซ่อมบำรุง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

คลิกดาวน์โหลดโครงการงานงบประมาณ

โครงการฝ่ายงานบริหารงานบุคคล จำนวน   6   โครงการ

โครงการพัฒนาคุณภาพงานบุคลากร
โครงการบริหารจัดการจัดสรรอัตรากำลัง
โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร
โครงการการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC)

คลิกดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล

โครงการฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป จำนวน   15   โครงการ

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ้านดอยช้าง
โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไป
โครงการสานสายใย สานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ชุมชน
โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการคัดแยกขยะ เพื่อโรงเรียนสะอาด ปราศจากโรคภัย
โครงการอาหารกลางวันและโภชนาการ
โครงการสภาร่วมใจสานสัมพันธ์พี่น้องดอยช้าง
โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยช้าง
โครงการเด็กดีมีเงินออม
โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอยช้าง
โครงการเด็กดีศรีดอยช้าง

คลิกดาวน์โหลดโครงการงานบริหารทั่วไป

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา แผนงานและงบประมาณ
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ