ใบงาน » แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย หน่วยตัวเรา doc

แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย หน่วยตัวเรา doc

22 กุมภาพันธ์ 2022
18082   0

แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย หน่วยตัวเรา

สวัสดีคุณครูทุกท่านที่ได้จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย วันนี้เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ได้ขอนำตัวอย่าง แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย หน่วยตัวเรา ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) มาเป็นแนวทางให้คุณครูได้นำไปปรับใช้และจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21

แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย หน่วยตัวเรา
แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย หน่วยตัวเรา

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ความสำคัญของการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ (2540 : 24) มีดังนี้คือ เป็นการจัดโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็กอายุ 3 – 6 ปี ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษเพื่อให้เด็กพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแผนการจัดประสบการณ์

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม