สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » ไฟล์ แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2564 doc (มีคลิปสอน)

ไฟล์ แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2564 doc (มีคลิปสอน)

2 มีนาคม 2022
14224   0

แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2564 doc

ไฟล์ แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2564 doc รูปแบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ในรอบปีที่งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยหวังว่าจะแจกให้คณะครูหรือผู้ที่ได้รับผิดชอบหรือบุคคลที่สนใจทั่วไป นำไปใช้ในการพัฒนาและดำเนินการหน่วยงานต่อไป

แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2564 doc
แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2564 doc

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ในที่นี้ทางเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ก็ยังมีแบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 แถมให้อีกด้วย เพราะในส่วนนี้การทำโครงการทุกๆครั้ง เราจะต้องทำการประเมินผลการดำเนินงานทุกๆครั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบดูสิ่งที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงานและเกิดความความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ทำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจในการดำเนินงานในปีต่อไป

>>>คลิกเพื่อดูคลิปการสอน<<<

การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตขององค์การหรือหน่วยงานโดยเลือกวิธีทำงานที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้บรรลุผลตามที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนด และการวางแผนนั้นจะพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1) จุดหมายปลายทาง (คืออะไร)
2) วิธีการดำเนินงาน (ทำอย่างไร)
3) ระยะเวลา (เสร็จสิ้นเมื่อไร)

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม