สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » รายงานอย่างง่าย!! แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2564 ปรับให้แล้วครบตาม ว23/2564

รายงานอย่างง่าย!! แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2564 ปรับให้แล้วครบตาม ว23/2564

1 มีนาคม 2022
65025   0

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2564

วันนี้เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ก็ขอนำเอา แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2564 อีก 1 ฉบับที่คิดว่าเป็นแนวทางในการรายงานแบบง่ายๆและครบทุกตัวชี้วัดของแบบประเมินตาม ว23/2564 ก็คือ รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่มนี้ ซึ่งได้สรุปกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ พอสังเขป  และแสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อตนเอง ผู้เรียน โรงเรียนและชุมชน  นอกจากนี้ยังได้นำเสนอภาพกิจกรรมบางกิจกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่างๆ

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2564
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2564

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รับการประเมิน
1.ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง
1.1.ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การสอน
1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
2.งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู
2.1 ด้านการจัดการเรียนรู้
2.2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
2.3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ส่วนที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
1.งานที่ได้รับมอบหมาย
2.โครงการ/กิจกรรม
3.การประเมินคุณภาพตามนโยบาย ปีการศึกษา 2564
4.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ส่วนที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายงาน

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แบ่งปัน แบบรายงาน pa ไม่มีวิทยฐานะ doc สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อบรมเพศวิถี 2565 นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ 22 ชั่วโมง
ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ไฟล์ doc
คู่มือ เข้าสู่ระบบ DPA 2565 เตรียมยื่นประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ได้ที่นี่!!
ตัวอย่าง plc กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แบ่งปันโดยครูสายบัว
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc
ID Plan หมายถึง ? ตัวชี้วัดที่จะพัฒนาครูจริงหรือ?
ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู ประจำปี 2565 สังกัด สพฐ.(ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้)
แจกรวม เอกสารธุรการชั้นเรียน 2565 ครอบคลุมมากว่า 100 รายการ ฟรี!!!