เพื่อครูไทย » เอกสาร แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ประถม doc แก้ไขได้

เอกสาร แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ประถม doc แก้ไขได้

12 กุมภาพันธ์ 2022
22255   0

แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ประถม doc

แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ประถม
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้

คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ
ระดับการประเมิน
4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมากที่สุด
3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมาก
2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อยที่สุด

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ /ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้
4. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
5. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน หรือภาระงานได้
8. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
9. ประเด็นและหลักเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
10. สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา โรงเรียนหอพระ และขออขอบคุณครูจากโรงเรียนในอำเภอพาน
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แจกฟรี!! ไฟล์เอกสารตัวอย่าง OIT โรงเรียน ปีงบประมาณ 2565 ไฟล์ doc
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อบรมเพศวิถี 2565 นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ 22 ชั่วโมง
แบ่งปันเอกสาร แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9 และ วPA
ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
คู่มือ เข้าสู่ระบบ DPA 2565 เตรียมยื่นประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ได้ที่นี่!!
ตัวอย่าง plc กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แบ่งปันโดยครูสายบัว
ID Plan หมายถึง ? ตัวชี้วัดที่จะพัฒนาครูจริงหรือ?
แบ่งปันไฟล์ ธุรการชั้นเรียน excel โหลดง่ายใช้งานคล่อง
แจกรวม เอกสารธุรการชั้นเรียน 2565 ครอบคลุมมากว่า 100 รายการ ฟรี!!!
ดาวน์โหลด แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 2565 doc สายงานผู้บริหารสถานศึกษา