เพื่อครูไทย » ไฟล์แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครู doc

ไฟล์แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครู doc

11 พฤศจิกายน 2021
124386   0

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

เมื่อเราผ่านการจัดทำแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ปีงบประมาณ 2565 แต่ละวิทยฐานะมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำตั้งแต่ ครูอัตราจ้าง ไปจนถึงข้าราชการครู ที่มีวิทยฐานะต่างๆแล้วนั้น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ หรือเพื่อคงวิทยฐานะ วันนี้เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ก็ได้นำ แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ในรูปแบบไฟล์ Word สามารถดาวน์โหลดไปปรับใช้งานได้ตามลิ้งด้านล่าง

ตามที่ทาง กคศ.ได้กำหนดแนวทางการประเมินมาแล้วนั้น ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และคู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9/2564

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน)
1. ด้านการจัดการเรียนรู้
  1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
    – มีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ โดยมีการพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น และสามาร แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้
    – เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
– มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
    – มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้สามาร แก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้
   – มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
– มีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนำผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
– มีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป นรายบุคคล สามาร แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน
– มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม โดยคำนึง ึงความแตกต่างของผู้เรียนเป นรายบุคคล และสามาร แก้ไขปัญหาผู้เรียนได้

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
– มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาโดยมีข้อมูลเป นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
– มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน
2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา
– ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ
– ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
-มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน
3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (40 คะแนน)
1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)
– พิจารณาจากการดำเนินการที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)
2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วนตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน)  พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตามข้อตกลง

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ไฟล์ word สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้

แบบประเมินผลรูปแบบ (PA) ไม่มีวิทยฐานะ
แบบประเมินผลรูปแบบ (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการ
แบบประเมินผลรูปแบบ (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
แบบประเมินผลรูปแบบ (PA) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
แบบประเมินผลรูปแบบ (PA) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ครูไทยฟรีดอทคอม

ผู้จัดทำและเรียบแรง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และเว็บไซต์สถานีครูดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ไฟล์ doc
ตัวอย่าง plc กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แบ่งปันโดยครูสายบัว
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc
ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู ประจำปี 2565 สังกัด สพฐ.(ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้)
ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา 2565 doc โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา
ดาวน์โหลด แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 2565 doc สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
แจกไฟล์ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 2564 doc แก้ไขได้
รายงานอย่างง่าย!! แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2564 ปรับให้แล้วครบตาม ว23/2564
แจก แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 2564 doc แบบใหม่ล่าสุด!!