สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ไฟล์ doc แก้ไขได้ 2566 – 2570

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ไฟล์ doc แก้ไขได้ 2566 – 2570

16 พฤศจิกายน 2023
17099   0

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ doc

สวัสดีครับวันนี้ครูไทยฟรีดอทคอมก็ขอนำเสนอ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ doc มาใช้ในงานการศึกษา ที่สถานศึกษากำลังมองหาเพื่อนำไปปรับใช้ในสถานศึกษาของตนเอง และเว็บไซต์ของเราขอเป็นส่วนหนึ่งทีจะขอส่งเสริมและพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อการศึกษาไทยให้มีการศักยภาพยิ่งๆขึ้นไป

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ doc
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ doc

สำหรับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ 8 ประการ คือ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

เพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงตามบริบทของโรงเรียน
ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องใช้เวลาในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแต่ละคนเพื่อนำมาประเมินและตัดสินผล กลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้จัดทำ คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อ ของนักเรียนขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินที่เป็นไปในรูปแบบและแนวทางอันเดียวกัน และส่งผลให้การประเมินที่ได้ตรงตามมาตรฐาน ตามตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรฯ กำหนด

>>>> คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด <<<<