สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2564 ไฟล์ doc แก้ไขได้

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2564 ไฟล์ doc แก้ไขได้

4 เมษายน 2022
6302   0

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2564 doc xls

สวัสดีครับวันนี้ครูไทยฟรีดอทคอมก็ขอนำไเสนอ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2564 doc xls มาใช้ในงานการศึกษา ที่สถานศึกษากำลังมองหาเพื่อนำไปปรับใช้ในสถานศึกษาของตนเอง และเว็บไซต์ของเราขอเป็นส่วนหนึ่งทีจะขอส่งเสริมและพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อการศึกษาไทยให้มีการศักยภาพยิ่งๆขึ้นไป

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2564 doc xls
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2564 doc xls

สำหรับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ 8 ประการ คือ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
เพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงตามบริบทของโรงเรียน

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด

ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องใช้เวลาในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแต่ละคนเพื่อนำมาประเมินและตัดสินผล กลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้จัดทำ คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อ ของนักเรียนขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินที่เป็นไปในรูปแบบและแนวทางอันเดียวกัน และส่งผลให้การประเมินที่ได้ตรงตามมาตรฐาน ตามตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรฯ กำหนด

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ความถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss และการแก้ปัญหา
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 พร้อมเฉลย pdf
รวมลิ้ง แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมทุกวิชา
ครบทุกมุม สื่อติดห้องเรียนอนุบาล ดาวน์โหลดฟรี!!
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 2565 pdf โดย น.ส.ศศิธร ลิ้มสิทธิกุล
คำสั่งต่างๆ ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2565
ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา 2565 doc โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา
เตรียมตัวอย่างไร? วิธีการสอนแบบสาธิต ภาค ค ครูผู้ช่วย 2564
โหลด โปรแกรม คำนวณอายุ excel ฟรี!