สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2564 ไฟล์ doc แก้ไขได้

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2564 ไฟล์ doc แก้ไขได้

4 เมษายน 2022
31135   0

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2564 doc xls

สวัสดีครับวันนี้ครูไทยฟรีดอทคอมก็ขอนำไเสนอ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2564 doc xls มาใช้ในงานการศึกษา ที่สถานศึกษากำลังมองหาเพื่อนำไปปรับใช้ในสถานศึกษาของตนเอง และเว็บไซต์ของเราขอเป็นส่วนหนึ่งทีจะขอส่งเสริมและพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อการศึกษาไทยให้มีการศักยภาพยิ่งๆขึ้นไป

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2564 doc xls
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2564 doc xls

สำหรับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ 8 ประการ คือ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
เพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงตามบริบทของโรงเรียน

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด

ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องใช้เวลาในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแต่ละคนเพื่อนำมาประเมินและตัดสินผล กลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้จัดทำ คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อ ของนักเรียนขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินที่เป็นไปในรูปแบบและแนวทางอันเดียวกัน และส่งผลให้การประเมินที่ได้ตรงตามมาตรฐาน ตามตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรฯ กำหนด

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ไฟล์ doc แก้ไขได้ 2566 - 2570
ขั้นตอนการยื่น ต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบออนไลน์ ง่าย ได้ไว!!
ดาวน์โหลด ตารางเรียน dltv 2565 ตามตารางสอนออกอากาศ
แจกฟรี! แผนการสอนหน้าเดียวแก้ไขได้ รูปแบบไฟล์ PPT แก้ไขได้ ปี 2565
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ความถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss และการแก้ปัญหา
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 พร้อมเฉลย pdf
รวมลิ้ง แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมทุกวิชา
ครบทุกมุม สื่อติดห้องเรียนอนุบาล ดาวน์โหลดฟรี!!
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 2565 pdf โดย น.ส.ศศิธร ลิ้มสิทธิกุล