สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » แบ่งปันเอกสาร แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9 และ วPA

แบ่งปันเอกสาร แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9 และ วPA

19 กันยายน 2022
17369   0

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9

ต้องขออรุณสวัสดิ์คุณครูที่นอนดึกทุกวัน วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ได้นำเสนอ แบบฟอร์มแบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9 ทุกวิทยฐานะ ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf ที่ครูต้องกรอกข้อมูลและปริ้นซ์เพื่อนำไปให้งานบุคคล ใช้กรอกในระบบ DPA ของปีงบประมาณ 2565 นี้

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดให้ ก.ค.ศ.จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เป็นบรรทัดฐานทุกตำแหน่ง ทุกวิทยฐานะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอาศัยตามความในมาตรา 19 (4) และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

ก.ค.ศ. จึงกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ให้เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอันที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น ไว้ดังนี้

“ตัวอย่างเอกสารแบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะไฟล์ PDF”

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ