ข่าวการศึกษา » แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 สพฐ.

แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 สพฐ.

19 ตุลาคม 2021
811   0

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทำได้ดีมาก

คู่มือแนวทางการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มองเห็นถึงความปลอดภัย เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด ได้นำแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

โดยแบ่งเป็น 6 ส่วนที่นำไปปฎิบัติ ได้แก่
ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นที่ควรรู้ ได้แก่ การรณรงค์ให้นักเรียนอายุ ๑๒ – ๑๘ ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer และให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School อย่างเคร่งครัด จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียนครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะต้องรับรู้และสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer และปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างเคร่งครัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส่วนที่ 2 แนวทางปฏิบัติก่อนเปิดภาคเรียน มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกคนในสถานศึกษา เพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อโรคโควิด ๑๙ ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความปลอดภัยแก่ทุกคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้มีแนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ๖ ขั้นตอน

แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ลิ้งตอบแบบสอบถาม https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/main.php

ส่วนที่ 3 แนวปฏิบัติก่อนเปิดภาคเรียน ในระหว่างเปิดเรียนสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้รอบคลุมทุกมิติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสำคัญ เป็น ๒ กรณี

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน2
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ส่วนที่ 4 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยสถานศึกษาสามารถกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างจากที่กำหนดไว้นี้ หรือจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรเป็นสำคัญ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ส่วนที่ 5 แผนเผชิญเหตุ สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด 19 ของสถานศึกษา กรณีหากพบผู้ติดเชื้อ หรือพบว่ามีนักเรียน ครู หรือบุคลากรทางการศึกษามีความเสี่ยงสูง สถานศึกษาต้องมีความพร้อมในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง
ระบบการประสานงานตรงกับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ การสร้างการรับรู้ข่าวสารภายใน รวมทั้งการคัดกรองเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

แผนเผชิญเหตุ
แผนเผชิญเหตุ

ส่วนที่ 6 บทบาทของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดบทบาทของ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ บทบาทของนักเรียน บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน บทบาทขององค์กรสนับสนุน สำนักงานสาธารณสุข องค์กรทางปกครอง องค์กรเอกชน

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
บทบาทของบุคลากรและหน่วยงาน

เรียบเรียงโดย เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
ขอบคุณที่มาของข้อมูล Obec.go.th