เทคโนโลยีการศึกษา » การศึกษายุคใหม่ » แจกแบบฝึกทักษะโปรแกรมเพ้นท์ Paint ดาวน์โหลดฟรี

แจกแบบฝึกทักษะโปรแกรมเพ้นท์ Paint ดาวน์โหลดฟรี

9 มิถุนายน 2021
4744   0

แบบฝึกทักษะ โปรแกรมเพ้นท์ (Paint) กลมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 เรื่องเรียนรู้เบื้องต้นโปรแกรมเพ้นท์ (Paint) ใช้เวลาในการเรียน 2 ชั่วโมง ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรปฏิบัติดังนี้

  1. ครูศึกษาแบบฝึกทักษะและอ่านเนื้อหาสาระอย่างละเอียดรอบคอบพร้อมทั้งทำความเข้าใจกับเนื้อหาก่อนการใช้งาน
  2. ครูเตรียมแบบฝึกทักษะให้ครบถ้วนและเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
  3. ครูเตรียมเครื่องมือวัดผลและประเมินผลเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของนักเรียน
  4. ครูชี้แจงให้นักเรียนที่ราบลำดับขั้นตอนและวิธีการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะอย่างชัดเจน และประโยชน์ที่ได้รับจากการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
  5. ครูชี้แจงให้นักเรียนที่ราบเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะและความซื่อสัตย์โดยไม่ลอกเพื่อน
  6. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนที่ราบ
  7. ครูดำเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
  8. ครูสังเกตความตั้งใจของนักเรียน ความสนใจ ความรับผิดชอบ ในการทำงานอย่างใกล้ชิด ถ้านักเรียนคนใดมีปัญหาครูจะได้ทำการช่วยเหลือได้ทันที
  9. เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกทักษะเสร็จแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร