สื่อการเรียนการสอน » แจกฟรี! รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2564 (ไฟล์เอกสารพร้อมปก)

แจกฟรี! รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2564 (ไฟล์เอกสารพร้อมปก)

5 ธันวาคม 2021
30044   0

รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2564

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2564 เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้โดยมีครูประจำชั้น เพื่อให้ได้ผลการคัดกรองที่มีคุณภาพ สามารถนำผลไปใช้ในการจัดทำนวัตกรรม การแก้ไขปัญหา การพัฒนาผู้เรียน และการส่งเสริมผูเ้เรียนที่มีความสามารถพิเศษอื่นๆ

รายงานผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2564
รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2564

ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน ฯลฯ มีส่วนร่วม

สำหรับไฟล์ปกรายงานผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีทั้งหมด 7 สี 1 ไฟล์ Power Point ที่สามารถแก้ไขได้ ปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบ

ดาวน์โหลดปกและรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

WWW.KRUTHAIFREE.COM

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอ
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการดำเนินงานตาม คู่มือ ITA 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไฟล์ word (doc)
แบ่งปันการทำงาน คู่มืออาหารกลางวัน 2566 ปฏิบัติงานง่ายไม่ผิดระเบียบ
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือ ระบบ e-gp ระยะที่ 5 ใช้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2565
เข้าใจง่าย ! แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2566 ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ดาวน์โหลดแนวทาง คู่มือ ITA Online ประเมินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โหลดฟรี! คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บ ข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี( 2565 - 2569 )
ปกและ รูปเล่ม รายงานการเยี่ยมบ้าน นักเรียน 2565 ไฟล์ doc ppt แก้ไขได้
ฟรีเอกสาร! แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไฟล์ doc
ดาวน์โหลด คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564 (ไฟล์ตัวอย่าง รร.วัดมหาวนาราม)