เพื่อครูไทย » แจกข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ครู วิทยฐานะ เกณฑ์ ใหม่ แก้ไขได้ DOC

แจกข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ครู วิทยฐานะ เกณฑ์ ใหม่ แก้ไขได้ DOC

27 กันยายน 2021
12492   0

วิทยฐานะ เกณฑ์ ใหม่

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ครู รอบที่ 1 ปีงบประมาณ (2564-2565) นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นรูปแบบที่ใช้งานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู ภายในสถานศึกษาแห่งหนึ่งเท่านั้น เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำเสอนรูปแบบนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะครูหลายๆท่านที่ต้องการนำไปปรับใช้ได้ตามบริบทของสถานศึกษาตนเอง

บบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) พร้อมแก้ไขและยื่นเสนอได้

อ้างอิงจาก คู่มือวิทยฐานะ PA ประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ว22/2564

แจกข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ครูเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) รอบที่ 1 แก้ไขได้ DOC

ดาวน์โหลดเอกสารครูไทยฟรี

แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
(ทุกสังกัด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …………….
ระหว่างวันที่………..เดือน……………………….พ.ศ………..ถึงวันที่………..เดือน……………………….พ.ศ………..
ผู้จัดทำข้อตกลง
ชื่อ………………………….สกุล…………………………………………ตำแหน่ง………………….วิทยฐานะ……………………………
สถานศึกษา………………………………………………………………สังกัด………………………………………………………………….
ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ……………….อัตราเงินเดือน………………………………บาท
ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้
( ) ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน
( ) ห้องเรียนปฐมวัย
( ) ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
( ) ห้องเรียนสายวิชาชีพ
( ) ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม มฐ. ตำแหน่ง
งาน (Task) ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ)
ผลลัพธ์(Outcome) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด (Indicator) ที่จะเกิดกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น(โปรดระบุ)
ด้านการจัดการเรียนรู้
การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม5 เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
การวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้
การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้
การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
การอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้

  1. การจัดทำสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
  2. การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
  3. การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่น ๆของสถานศึกษา
  4. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

  1. การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  2. การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
  3. การนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องแสดงให้เห็นถึงการ (เลือกตามวิทยฐานะ/ปรับประยุกต์/แก้ปัญหา/ริเริ่มพัฒนา/คิดค้นพัฒนา/สร้างการเปลี่ยนแปลง) การจัดการเรียนรู้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

อนุมัติ!! ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ครบทุกจังหวัด
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อบรมเพศวิถี 2565 นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ 22 ชั่วโมง
ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ไฟล์ doc
คู่มือ เข้าสู่ระบบ DPA 2565 เตรียมยื่นประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ได้ที่นี่!!
ตัวอย่าง plc กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แบ่งปันโดยครูสายบัว
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc
ID Plan หมายถึง ? ตัวชี้วัดที่จะพัฒนาครูจริงหรือ?
ตัวอย่างการเขียน ID Plan ครู ประจำปี 2565 สังกัด สพฐ.(ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้)
แจกรวม เอกสารธุรการชั้นเรียน 2565 ครอบคลุมมากว่า 100 รายการ ฟรี!!!