สอบบรรจุข้าราชการ » ข้อคำถาม แนวทางการสอบสัมภาษณ์งานราชการ ท้องถิ่น 64

ข้อคำถาม แนวทางการสอบสัมภาษณ์งานราชการ ท้องถิ่น 64

10 มกราคม 2022
7389   0

เเนวคำถามสอบสัมภาษณ์ ท้องถิ่น 64

บทความในเรื่องของ เเนวคำถามสอบสัมภาษณ์ ท้องถิ่น 64 ผมต้องการที่จะเขียนออกมาเพื่อเป็นข้อคำถาม ต่างๆ ที่คิดว่าคณะกรรมการจะใช้เป็นข้อคำถามที่จะทดสอบความรู้เข้ารับการสอบในการสอบสัมภาษณ์งาน

สิ่งที่ผู้ทำการสัมภาษณ์งานจะพึ่งกระทำ

การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่  โดยผู้สัมภาษณ์ต้องทราบข้อมูลของผู้สมัครล่วงหน้าแล้วอย่างแน่นอน การสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนที่แสดงว่าผู้สมัครได้รับเลือกมาแล้วขั้นตอนหนึ่ง  จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อม  ขั้นตอนการสัมภาษณ์มีดังนี้

๑.  กำหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์   เขาจะกำหนดให้ตรงกับงาน เช่น  งานที่จะให้ทำว่าเป็นงานประเภทใด  ทำหน้าที่อะไร  มีคุณสมบัติด้านใดบ้าง

๒. เป้าหมายการสัมภาษณ์งานให้ชัดเจนไม่ออกประเด็น  กฎเกณฑ์ในการเลือกบุคคลเข้าทำงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ  โดยระบุเรื่องที่จะต้องสัมภาษณ์ไว้ดังต่อไปนี้

                      ๒.๑ มีความคุ้นเคยกับผู้สมัคร

                      ๒.๒  ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความคิดหมายของหน่วยงาน

                      ๒.๓  พิจารณาบุคลิกภาพของผู้สมัคร

                      ๒.๔  ข้อคิดเห็นของผู้สมัครที่มีต่อหน่วยงานเชิงบวก

                      ๒.๕  ข้อมูลคำถามเกี่ยวกับผู้สมัคร

๓. การเลือกประเด็นสำคัญที่ต้องค้นหา  เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ  เช่น  ปรัชญา  เป้าหมาย  ของบริษัท ธรรมชาติของงาน  โดยอาจตั้งคำถามเพื่อเป็นประเด็นในการพิจารณา

๔. การกำหนดหัวข้อหลักในการตั้งคำถาม  เช่น  ความคาดหวัง  เป้าหมาของผู้สมัครงานต่อตำแหน่งงาน  ประวัติการศึกษา  ผลการศึกษา  ประสบการณ์การทำงาน  ประวัติครอบครัว  กิจกรรม  ประสบการณ์

๕. การตั้งคำถาม  ต้องมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของหน่วยงานและความสามารถของผู้สมัคร  เช่น  คำถามเกี่ยวกับประสบการณ์  การศึกษาอบรม  การประเมินตนเอง  กิจกรรมและความสนใจ  ครอบครัวและความมุ่งหวังในชีวิต

๖. การจัดทำโครงสร้างการสัมภาษณ์

๗. ททวนข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครล่วงหน้า

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เพจงานราชการภาคเหนือ
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ