ใบงาน » ดาวน์โหลดฟรี ! เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดฟรี ! เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562

17 ตุลาคม 2023
11379   0

เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

ตามคู่มือรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์แล้ว ด้านในเนื้อหาก็จะมี เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562 หากคุณครูท่านใดมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นแบบทบทวนและตรวจคำตอบให้กับนักเรียนก็สามารถโหลดไปใช้งานได้จากลิ้งด้านล่าง

เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

และทั้งนี้และทั้งนั้น ยังมีแบบฝึกหัด เล่มที่ 2 ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับนักเรียน หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นด้วยจุดประสงค์หลักคือ ต้องการให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดมาก ๆ จนเกิดทักษะการเรียนรู้ นักเรียนสามารถใช้หนังสือเล่มนี้ควบคู่ไปกับหนังสือคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนใช้เมื่อนักเรียนเรียนจบหัวข้อใด ก็นำหัวข้อนั้นมาฝึกฝนปฏิบัติในหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่ง

เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

ส่วนคุณครูท่านใดเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ เหมาะสมที่จะใช้เป็นแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนในชั้นเรียน ก็สามารถทำได้โดยอธิบายเนื้อหาหัวข้อที่เรียน และหยิบยกข้อคี่ในหนังสือเล่มนี้ เป็นตัวอย่างประกอบการสอน ส่วนข้อคู่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในห้องเรียน หรือให้เป็นการบ้าน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เฉลยPDF

เนื้อหารายละเอียดมีดังนี้

บทที่ 6 เศษส่วน

 • ความหมาย การอ่านและการเขียนเศษส่วน
 • เศษส่วนที่เท่ากับ 1
 • เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ
 • เศษส่วนแท้ เศษเกิน
 • จำนวนคละ
 • การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินและการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ
 • การทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดด้วยการคูณ
 • การทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดด้วยการหาร
 • เศษส่วนอย่างต่ำ
 • การเปรียบเทียบเศษส่วน
 • การบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันโดยตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง
 • การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันโดยตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง
 • การบวก การลบเศษส่วน จำนวนคละ
 • โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
 • โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง
 • โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน จำนวนคละ

บทที่ 7 ทศนิยม

 • การอ่านและการเขียนทศนิยม 1 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆ
 • การอ่านและการเขียนทศนิยม 2 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆ
 • การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆ
 • หลัก ค่าประจำหลัก และการเชียนทศนิยมในรูปกระจาย
 • การเปรียบเทียบทศนิยม และใช้เครื่องหมาย < หรือ > แสดงการเปรียบเทียบ การเยงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
 • การบวกทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่งที่ไม่มีการทด
 • การบวกทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่งที่มีการทด
 • การบวกทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
 • การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งที่ไม่มีการกระจาย
 • การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งที่มีการกระจาย
 • การบวก ลบระคนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
 • การแก่โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (1 ขั้นตอน)
 • การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
 • การแก่โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (2 ขั้นตอน)
 • การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (2 ขั้นตอน)

บทที่ 8 มุม

 • ระนาบ จุด และการใช้จุดแสดงตำแหน่ง
 • เส้นตรง รังสี และส่วนของเส้นตรง
 • มุม ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุมและการใช้สัญลักษณ์แทนมุม
 • มุมฉาก และมุมตรง
 • มุมแหลม มุมป้าน และมุมกลับ
 • การวัดขนาดของมุมแหลม มุมฉาก มุมป้านและมุมตรง
 • การวัดขนาดของมุมกลับ
 • การสร้างมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์

บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 • ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
 • การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • การหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งหรือต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • การหาพื้นที่โดยการนับตาราง
 • การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตโดยการนับตารางเป็นตารางเซนติเมตร ตารางเมตร ตารางวา
 • การหาพื้นที่โดยประมาณ ใช้การนับตารางของรูปที่ไม่เต็มตารางหน่วย
 • การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้สูตร
 • การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้สูตร
 • การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้
 • โจทย์การหาพื้นที่และความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • การแก่โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • การแก่โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง 2 ทาง
 • การใช้ข้อมูลจากตาราง 2 ทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
 • การอ่านแผนภูมิแท่ง
 • การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
 • การเขียนแผนภูมิแท่ง

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ประกาศ!! ตารางสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2566
คู่มือและ เฉลย คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง 2560 ไฟล์ PDF
ดาวน์โหลด ฟรี !! แบบฝึกหัด คัดลายมือ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ไฟล์ PDF
แจกไฟล์ แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 พร้อม เฉลย PDF ปรับปรุง 2560
มาแล้ว!! ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ใช้สอบ 2566
เฉลย คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง 2560 แชร์และแบ่งปันฟรีๆ
มาแล้ว!! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 พร้อมเฉลย pdf
แชร์ฟรี แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอก วิทยาศาสตร์ เพื่อครูวิทย์ by ครูตัวน้อย 2566
แบ่งปันการทำงาน คู่มืออาหารกลางวัน 2566 ปฏิบัติงานง่ายไม่ผิดระเบียบ
แจกเอกสารเนื้อหา แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก 2566 เกณฑ์ใหม่!!