ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน » เช็คได้ที่นี่! อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2566 สพฐ. สำหรับนักเรียนทั่วไป

เช็คได้ที่นี่! อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2566 สพฐ. สำหรับนักเรียนทั่วไป

19 ตุลาคม 2022
316061   0

อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2566

สำหรับ แนวทางการดำเนินการและเกณฑ์การจัดสรร งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2566
อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2566

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยปรับอัตราเงินอุดหนุนในรายการค่าจัดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 22 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7 และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

1.ค่าจัดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนทั่วไป
1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
จัดสรรให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ ดังนี้
1) ระดับก่อนประถมศึกษา 1,734 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 867 บาท/คน
2) ระดับประถมศึกษา 1,938 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 969 บาท/คน
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,570 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,785 บาท/คน
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,876 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,938 บาท/คน

2.ค่าหนังสือเรียน คงเดิม

2.1 งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่อ เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้ มูลค่าหนังสือต่อชุด

ก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 656 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 650 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 653 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 707 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 846 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 859 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 808 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 921 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 996 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1,384 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1,326 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1,164 บาท/คน/ปี
ชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 2,000 บาท/คน/ปี

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 22

3.1 งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนักเรียนพิการ ฯลฯ ในอัตราดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา 290 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 145 บาท/คน
ระดับประถมศึกษา 440 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 220 บาท/คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
ระดับ ปวช.1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน

4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7

4.1 งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตราดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา 325 บาท/คน/ปี
ระดับประถมศึกษา 400 บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 500 บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 550 บาท/คน/ปี
ระดับ ปวช. 1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 950 บาท/คน/ปี

5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2

อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2566