สาระน่ารู้ » ล่าสุด! อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2565 สังกัด สพฐ.

ล่าสุด! อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2565 สังกัด สพฐ.

26 เมษายน 2022
104027   0

อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2565

สวัสดีคุณครูและผู้บริหารทุกท่านสำหรับการศึกษา แนวทางการใช้เงิน อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปี 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น เขาได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือ ที่ ศธ 04006/ว283 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วนั้น

อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2565
อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2565

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำ แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัดโปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทางสถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ (6) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยมีแนวทางการดำเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

1.ค่าจัดการเรียนการสอน

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนทั่วไป
1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
จัดสรรให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา 1,700 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 850บาท/คน)
ระดับประถมศึกษา 1,900 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 950 บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท/คน/ปี(ภาคเรียนละ 1,750 บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 1,900บาท/คน)
1.1.2 เงินอุดหนุนรายหัว เพิ่มเติม
1.1.2.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
1) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมาให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติอีก 500 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 250 บาท/คน)
2) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 300 คนลงมาให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติอีก 1,000บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 500 บาท/คน)
1.1.2.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุน ให้โรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียน 300 คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ โดยจัดให้เฉพาะนักเรียน ม.ต้น เพิ่มให้อีก 1,000 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 500 บาท/คน)
1.1.2.3 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 เห็นชอบให้ปรับอัตรา
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษา 1,000 บาท/คน/ปีการศึกษา (ภาคเรียนละ 500 บาท/คน)
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,000 บาท/คน/ปีการศึกษา (ภาคเรียนละ 1,500 บาท/คน)
สำหรับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แนวทางและวิธีการบริหารจัดการค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตามภาคผนวก หน้า 33
1.1.2.4 ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/11297 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอนตามที่ขอทำความตกลงไว้ ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษา 8,000 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน)
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 8,000 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน)
1.1.3 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ เกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา 7,192 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 3,596 บาท/คน)
ระดับประถมศึกษา 7,362 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 3,681 บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 10,276 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 5,138 บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10,606 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 5,303 บาท/คน)
ระดับ ปวช. 1-3 11,736 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 55,868 บาท/คน)
1.1.4 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มีเกณฑ์การจัดสรรดังนี้
1.1.4.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
1) นักเรียนประจำ 30,600 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 15,300 บาท/คน)
2) นักเรียนไป – กลับ 8,920 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 4,460 บาท/คน)
1.1.4.2 ระดับประถมศึกษา
1) นักเรียนประจำ 30,800 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 15,400 บาท/คน)
2) นักเรียนไป – กลับ 9,120 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 4,560 บาท/คน)
1.1.4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1) นักเรียนประจำ 32,200 บาท/คน/ปี(ภาคเรียนละ 16,100 บาท/คน)
2) นักเรียนไป – กลับ 10,100 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 5,050 บาท/คน)
1.1.4.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) นักเรียนประจำ 32,500 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 16,250 บาท/คน)
2) นักเรียนไป – กลับ 10,400 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนที่ 5,200 บาท /คน)
1.1.5 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
1.1.5.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
1) นักเรียนประจำ 31,020 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 15,510 บาท/คน)
2) นักเรียนไป – กลับ 8,920 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 4,460 บาท/คน)
1.1.5.2 ระดับประถมศึกษา
1) นักเรียนประจำ 31,220 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 15,610 บาท/คน)
2) นักเรียนไป – กลับ 9,120 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 4,560 บาท/คน)
1.1.5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1) นักเรียนประจำ 32,600 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 16,300 บาท/คน)
2) นักเรียนไป – กลับ 10,500 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 5,250 บาท/คน)
1.1.5.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) นักเรียนประจำ 32,500 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 16,250 บาท/คน)
2) นักเรียนไป – กลับ 10,800บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 5,400บาท/คน)
1.1.6 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ
1.1.6.1 ค่าอาหารนักเรียนประจำ 27,000 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 13,500 บาท/คน)
1.1.6.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนประจำ 1,000 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 500 บาท/คน)
1.1.6.3 ค่าอาหารนักเรียน ไป – กลับ 6,600 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 2,970 – 3,630 บาท/คน)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแนวทางในการดำเนินงานเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ