สอบบรรจุข้าราชการ » เตรียมเปิดสมัครสอบแล้ว หางานราชการ 64

เตรียมเปิดสมัครสอบแล้ว หางานราชการ 64

31 ตุลาคม 2021
4404   0

หางานราชการ 64

สำหรับใครที่กำลังหางานราชการ 64 นี้ สำนักงาน ก.พ.เขาเริ่มเปิดสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1-19 พ.ย.64

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ออกประกาศประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ. ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และ ที่ นร 1008/ว 19 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 23 ตําแหน่ง อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

หางานราชการ 64
หางานราชการ 64

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียบเรียงและผู้จัดทำ เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สำนังาน กพ.
ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ