เพื่อครูไทย » หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565 ล่าสุด!!

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565 ล่าสุด!!

18 สิงหาคม 2022
42827   0

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565

ดังที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้ง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565 ตามหนังสือ ที่ ศธ 0206.4/ว18 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และ 4 ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้นได้แก่

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 เฉพาะสายงานการสอน และหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายที่ยื่นระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ให้ใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ยกรายละเอียดดังนี้

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มี 3 กรณี ดังนี้

1. การย้ายกรณีปกติ คือ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เพื่อดูแลบิดา มารดา หรือเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส หรือการย้ายสับเปลี่ยน หรือการย้ายด้วยเหตุผลอื่น
2. การย้ายกรณีพิเศษ คือ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือถูกคุกคามต่อชีวิต หรือเพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ หรือเพื่อติดตามคู่สมรส
3. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ คือ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือการย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา หรือการย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา

คุณสมบัติของผู้ขอย้าย

1.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู หรือเป็นผู้ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยและได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูแล้วทั้งนี้ ผู้ขอย้ายต้องไม่ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก หรือเงื่อนไขการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. หรือหน่วยงานอื่นกำหนด
1.2 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย
1.3 ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา

การยื่นคำร้องขอย้ายและรอบการพิจารณาย้าย

ให้มีการยื่นคำร้องขอย้ายปีละ 2 ครั้ง และพิจารณาย้ายได้ 2 รอบ อังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 2565

คลิกอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายเพิ่มเติม

ตัวอย่างเอกสารประกอบการย้ายครู 2565

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

เกณฑ์การย้ายครู 2567 (ใหม่ล่าสุด) มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2567
เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. ประกาศแล้ววันนี้!!
ดาวน์โหลดฟรี! ไฟล์ word เอกสารย้ายครู 2566 ตัวอย่างของคุณครูภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล (สายผู้สอน) แก้ไขไ...
แบ่งปัน แบบรายงาน pa ไม่มีวิทยฐานะ doc สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบ่งปัน เอกสารประกอบการย้ายครู 2566 พร้อมรูปเล่มและปกแก้ไขได้ โดยครูวัฒนา มะปรางค์
แจกฟรี! ระบายสีวันวิทยาศาสตร์ 2565 มากกว่า 50 ใบงาน
เตรียมข้อมูลย้ายตาม เกณฑ์การย้ายกรณีพิเศษ 2565
เปิดปฏิทิน !!! เงินเดือนข้าราชการ 65
ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.256...
หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5562 กับ ว5563 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...