หลักสูตรกลุ่มสาระ » นักเรียนได้อะไร?จาก หลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน

นักเรียนได้อะไร?จาก หลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน

10 เมษายน 2022
7020   0

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ก็จะขอพูดถึงเรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน ที่กำลังมาแรงที่สุดของวงการศึกษาไทยในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมายที่ใครบ้างคนยังไม่เคยได้ศึกษาหรือได้ยินมาบ้าง ความเป็นไปมาของหลักสูตรนี้มาได้อย่างไร แล้วผู้เรียนจะได้อะไรจากสิ่งที่วงการศึกษาของไทยได้กำหนดขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามศัตวรรษที่ 21 นี้

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน
ที่มาของภาพ http://chaisri-nites.hi-supervisory5.net/home/smrrthna

“คนทุกคนมีศักยภาพภายในตนเองอยู่แล้ว ซึ่งเป็นความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวคนเรา แต่ละคนมีศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านแฝงอยู่แล้ว แต่อาจยังไม่ได้แสดงออกมาจนกว่าจะได้รับการกระตุ้น หรือได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภาวะแฝงนั้น และเมื่อศักยภาพนั้นปรากฏออกมาและได้รับการส่งเสริมต่อไปก็จะทำให้คน ๆ นั้นมีความสามารถในด้านนั้นสูงขึ้น ดังนั้นการได้เรียนรู้และได้รับการฝึกทักษะต่าง ๆ รวมทั้งการได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ (Attributes) เหล่านั้น สามารถช่วยพัฒนาคนเราให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นได้”

Starfish Labz

ก่อนอื่นเราก็ไปดูความหมายก่อนเลยว่าเป็นไง หลักสูตรฐานสมรรถนะ คือหลักสูตรที่เน้นการวัดผล แบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหา เพียงเพื่อนำมาสอบ เดิม วัดผลจากการจำความรู้ แต่ฐานสมรรถนะ วัดผลจากการนำความรู้มาใช้งาน ที่นำมาใช้แทนที่หลักสูตรในปัจจุบัน แล้วสิ่งใดที่เรานำมาจัดการเรียนการสอนแล้วทำให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนต่อนักเรียน

ลักษณะสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่จะบ่งบอกได้ทิศทางของการกำหนดใช้ไปในทิศทางไหน ดังนี้

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน
ที่มาของภาพ CBE Thailand

3.1 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการดำรงชีวิต โดยมีการกำหนดสมรรถนะหลักที่เหมาะสมแต่ละช่วงชั้น ให้ครูผู้สอนนำไปใช้เป็นหลักในการกำหนดจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
3.2 เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับพฤติกรรม การกระทำ การปฏิบัติของผู้เรียน มิใช่ที่การรู้หรือมีความรู้เพียงเท่านั้น แต่ผู้เรียนต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะ เจตคติค่านิยม และคุณลักษณะต่าง ๆในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
3.3 เป็นหลักสูตรที่ใช้ผลลัพธ์ (สมรรถนะ) นำสู่จุดมุ่งหมายการเรียนรู้มิใช่หลักสูตร (เนื้อหาสาระ) นำสู่ผลลัพธ์ (สมรรถนะ)
3.4 เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้เรียน ครูและสังคม

“หลักสูตรฐานสมรรถนะยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลักการออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดนี้ จะมีการกำหนดเกณฑ์ความสามารถที่ ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้ หลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตรเกณฑ์ความสามารถ จัดทำขึ้นเพื่ อประกันว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับหนึ่ ง ๆ จะมีทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เป็นหลักสูตรที่ไม่ได้มุ่งเรื่ องความรู้หรือเนื้ อหาวิชาที่อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา แต่จะมุ่งพัฒนาในด้านทักษะความสามารถ เจตคติและค่านิยม อันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน
และอนาคตของผู้เรียนในอนาคต หลักสูตรนี้ มีโครงสร้างให้เห็นถึงเกณฑ์ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติในแต่ละระดับการศึกษา และในแต่ละระดับชั้น ทักษะและความสามารถจะถูกกำหนดให้มีความต่อเนื่ องกัน โดยใช้ทักษะและความสามารถที่มีในแต่ละระดับเป็นฐานสำหรับเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในระดับต่อไป”

ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี: 2535

และหลักสูตรนี้ปรับปรุงเป็นของสถานศึกษาแล้วมีประโยชน์อย่างไร? ดังนี้

ประโยชน์ของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

1. ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่สำคัญต่อการใช้ชีวิต การทำงาน และการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2. ช่วยให้การจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ ไม่ใช่ที่การสอนเนื้อหาความรู้จำนวนมากซึ่งไม่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน

3. ช่วยลดการเรียนรู้บางอย่างที่ไม่จำเป็น อันส่งผลให้สามารถจัดพื้นที่ในการเรียนรู้ที่เป็นความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และบริบทได้มากขึ้น

4. ช่วยลดภาระ และเวลาในการสอบตามตัวชี้วัดจำนวนมาก การสอบวัดสมรรถนะหลักของผู้เรียน ช่วยให้เห็นความสามารถของผู้เรียน ช่วยให้เห็นความสามารถที่เป็นองค์รวมของผู้เรียน

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา รายงานเฉพาะเรื่องที่ 12 หลักสูตรและการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

เข้าใจง่าย ! แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2566 ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ดาวน์โหลด ตารางเรียน dltv 2565 ตามตารางสอนออกอากาศ
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ความถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss และการแก้ปัญหา
รวมลิ้ง แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมทุกวิชา
โหลดฟรี หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล่าสุด!!
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 2565 pdf โดย น.ส.ศศิธร ลิ้มสิทธิกุล
คำสั่งต่างๆ ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2565
ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา 2565 doc โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา
รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา doc ฉบับปรับปรุง 2564
แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย ธรรมชาติรอบตัว doc