หลักสูตรกลุ่มสาระ » นักเรียนได้อะไร?จาก หลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน

นักเรียนได้อะไร?จาก หลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน

10 เมษายน 2022
2522   0

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ก็จะขอพูดถึงเรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน ที่กำลังมาแรงที่สุดของวงการศึกษาไทยในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมายที่ใครบ้างคนยังไม่เคยได้ศึกษาหรือได้ยินมาบ้าง ความเป็นไปมาของหลักสูตรนี้มาได้อย่างไร แล้วผู้เรียนจะได้อะไรจากสิ่งที่วงการศึกษาของไทยได้กำหนดขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามศัตวรรษที่ 21 นี้

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน
ที่มาของภาพ http://chaisri-nites.hi-supervisory5.net/home/smrrthna

“คนทุกคนมีศักยภาพภายในตนเองอยู่แล้ว ซึ่งเป็นความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวคนเรา แต่ละคนมีศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านแฝงอยู่แล้ว แต่อาจยังไม่ได้แสดงออกมาจนกว่าจะได้รับการกระตุ้น หรือได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภาวะแฝงนั้น และเมื่อศักยภาพนั้นปรากฏออกมาและได้รับการส่งเสริมต่อไปก็จะทำให้คน ๆ นั้นมีความสามารถในด้านนั้นสูงขึ้น ดังนั้นการได้เรียนรู้และได้รับการฝึกทักษะต่าง ๆ รวมทั้งการได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ (Attributes) เหล่านั้น สามารถช่วยพัฒนาคนเราให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นได้”

Starfish Labz

ก่อนอื่นเราก็ไปดูความหมายก่อนเลยว่าเป็นไง หลักสูตรฐานสมรรถนะ คือหลักสูตรที่เน้นการวัดผล แบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหา เพียงเพื่อนำมาสอบ เดิม วัดผลจากการจำความรู้ แต่ฐานสมรรถนะ วัดผลจากการนำความรู้มาใช้งาน ที่นำมาใช้แทนที่หลักสูตรในปัจจุบัน แล้วสิ่งใดที่เรานำมาจัดการเรียนการสอนแล้วทำให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนต่อนักเรียน

ลักษณะสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่จะบ่งบอกได้ทิศทางของการกำหนดใช้ไปในทิศทางไหน ดังนี้

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน
ที่มาของภาพ CBE Thailand

3.1 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการดำรงชีวิต โดยมีการกำหนดสมรรถนะหลักที่เหมาะสมแต่ละช่วงชั้น ให้ครูผู้สอนนำไปใช้เป็นหลักในการกำหนดจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
3.2 เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับพฤติกรรม การกระทำ การปฏิบัติของผู้เรียน มิใช่ที่การรู้หรือมีความรู้เพียงเท่านั้น แต่ผู้เรียนต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะ เจตคติค่านิยม และคุณลักษณะต่าง ๆในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
3.3 เป็นหลักสูตรที่ใช้ผลลัพธ์ (สมรรถนะ) นำสู่จุดมุ่งหมายการเรียนรู้มิใช่หลักสูตร (เนื้อหาสาระ) นำสู่ผลลัพธ์ (สมรรถนะ)
3.4 เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้เรียน ครูและสังคม

“หลักสูตรฐานสมรรถนะยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลักการออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดนี้ จะมีการกำหนดเกณฑ์ความสามารถที่ ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้ หลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตรเกณฑ์ความสามารถ จัดทำขึ้นเพื่ อประกันว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับหนึ่ ง ๆ จะมีทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เป็นหลักสูตรที่ไม่ได้มุ่งเรื่ องความรู้หรือเนื้ อหาวิชาที่อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา แต่จะมุ่งพัฒนาในด้านทักษะความสามารถ เจตคติและค่านิยม อันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน
และอนาคตของผู้เรียนในอนาคต หลักสูตรนี้ มีโครงสร้างให้เห็นถึงเกณฑ์ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติในแต่ละระดับการศึกษา และในแต่ละระดับชั้น ทักษะและความสามารถจะถูกกำหนดให้มีความต่อเนื่ องกัน โดยใช้ทักษะและความสามารถที่มีในแต่ละระดับเป็นฐานสำหรับเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในระดับต่อไป”

ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี: 2535

และหลักสูตรนี้ปรับปรุงเป็นของสถานศึกษาแล้วมีประโยชน์อย่างไร? ดังนี้

ประโยชน์ของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

1. ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่สำคัญต่อการใช้ชีวิต การทำงาน และการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2. ช่วยให้การจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ ไม่ใช่ที่การสอนเนื้อหาความรู้จำนวนมากซึ่งไม่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน

3. ช่วยลดการเรียนรู้บางอย่างที่ไม่จำเป็น อันส่งผลให้สามารถจัดพื้นที่ในการเรียนรู้ที่เป็นความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และบริบทได้มากขึ้น

4. ช่วยลดภาระ และเวลาในการสอบตามตัวชี้วัดจำนวนมาก การสอบวัดสมรรถนะหลักของผู้เรียน ช่วยให้เห็นความสามารถของผู้เรียน ช่วยให้เห็นความสามารถที่เป็นองค์รวมของผู้เรียน

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา รายงานเฉพาะเรื่องที่ 12 หลักสูตรและการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด ตารางเรียน dltv 2565 ตามตารางสอนออกอากาศ
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ความถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss และการแก้ปัญหา
รวมลิ้ง แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมทุกวิชา
โหลดฟรี หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล่าสุด!!
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 2565 pdf โดย น.ส.ศศิธร ลิ้มสิทธิกุล
คำสั่งต่างๆ ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2565
ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา 2565 doc โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา
รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา doc ฉบับปรับปรุง 2564
แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย ธรรมชาติรอบตัว doc
แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย หน่วยตัวเรา doc