ข่าวการศึกษา » สทศ จัดประชุมออนไลน์ “การสังเคราะห์ SAR และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา” ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 21 มิ.ย.64 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.30 น.

สทศ จัดประชุมออนไลน์ “การสังเคราะห์ SAR และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา” ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 21 มิ.ย.64 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.30 น.

7 มิถุนายน 2021
4255   0

สทศ จัดประชุมออนไลน์ “การสังเคราะห์ SAR และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา” ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 21 มิ.ย.64 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.30 น.   7 มิ.ย.64
แจ้ง สพท.ร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง “การสังเคราะห์ SAR และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา” ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 21 มิ.ย.64 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.30 น.
(หนังสือด่วน สพฐ.ที่ ศธ 04004/ว 671 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564)

สทศ. สพฐ.จะจัดประชุมประชุมออนไลน์ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เห็นคุณภาพของสถานศึกษาและใช้ผลการสังเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดต่อไป

เรียนเชิญ รอง ผอ.สพท.ที่ดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 21 มิ.ย.64 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.30 น.

การเข้าระบบ Zoom ให้ตัวแทนเขตละ 1 คน นอกเหนือจากนั้น ต้องผ่าน 3 ช่องทาง
1) www.youtube.com/obectvonline
2) www.facebook.com/obectvnine
3) www.obectv.tv

ครูไทยฟรีดอทคอมขอขอบคุณ ครูอัพเดตดอทคอม