สื่อการเรียนการสอน » มุมของฟรี » รายงานประจําปีของสถานศึกษา คือ อะไร? ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำ

รายงานประจําปีของสถานศึกษา คือ อะไร? ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำ

8 มีนาคม 2022
13248   0

รายงานประจําปีของสถานศึกษา คือ

รายงานประจําปีของสถานศึกษา คือ แนวทางดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีเนื้อหาสาระครอบคลุมรายละเอียดตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งนำเสนอหลักการเหตุผล แนวคิด และกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไว้

รายงานประจําปีของสถานศึกษา คือ
รายงานประจําปีของสถานศึกษา คือ

สำหรับเนื้อหาสำคัญในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งการจัดทำเรามี คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564 และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำหรับเป็นแนวทางให้สถานศึกษาดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๔ ประเด็น ได้แก่

1. หลักการและวิธีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2 หลักการและขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
3. โครงสร้างของรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
4. ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

>>>>ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการจัดทำโดยละเอียด<<<<

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564