สื่อการเรียนการสอน » มุมของฟรี » รวมไฟล์ แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล excel 2564

รวมไฟล์ แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล excel 2564

31 ตุลาคม 2021
28941   0

แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล excel

แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล หน้าเดียว และเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับศึกษา วิเคราะห์  แยกแยะผู้เรียน   เพื่อหาความแตกต่างระหว่างบุคคล  เกี่ยวกับความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน  และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ก่อนที่จะให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ใดๆในระดับชั้น ตลอดทั้งศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความพร้อมด้านพฤติกรรมและองค์ประกอบความพร้อมด้านต่างๆ  ดังนี้

1.  ด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
2.  ความพร้อมด้านสติปัญญา
3.  ความพร้อมด้านพฤติกรรม
4.  ความพร้อมด้านร่างกาย
5.  ความพร้อมด้านสังคม

ซึ่งสำหรับครูผู้สอนทุกคนต้องมีเครื่องมือเหล่านี้ไว้กับตัวเอง และต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ต้องมาการจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศตั้งแต่ระดับชั้นเรียนไปจนถึงสถานศึกษา

การวิเคราะห์ผู้เรียนมีการดำเนินการดังนี้
            1.  เก็บรวบรวมข้อมูลในวิชาที่ต้องการวิเคราะห์จากครูคนเดิม  ที่ได้จากการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  หรือ  จัดสร้างเครื่องมือแบบทดสอบวิชานั้นๆ ขึ้นใหม่  แล้วนำมาใช้ทดสอบผู้เรียนทุกคน
            2.  นำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์  หรือแยกแยะตามความเป็นจริง  พร้อมจัดกลุ่มผู้เรียน  ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  กลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง (หรือผ่านเกณฑ์)  และกลุ่มที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
            3.  การวิเคราะห์ผู้เรียน  ควรพิจารณาทั้งความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และความพร้อมด้านอื่นๆ ของผู้เรียน ควบคู่ไปด้วย
            4.  ผู้เรียนที่มีความพร้อมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้สอนได้รีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความพร้อมดีขึ้นก่อน  จึงค่อยดำเนินการจัดการเรียนรู้ ในระดับชั้นที่จะทำการสอน  ส่วนความพร้อมอื่นๆ  ให้พยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในลำดับต่อไป

แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

ดาวน์โหลดไฟล์แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

รวมไฟล์ แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล excel
จัดเรียบเรียงโดย เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เพจ N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6 ที่แบ่งสื่อแบบประมวลผลรายงานต่างๆให้เราได้โหลดมาใช้งาน
ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ