ข่าวการศึกษา » สพฐ.ประกาศใช้ ปฏิทินรับนักเรียน 2566 สำหรับนโยบายและแนวปฏิบัติเปิดรับสมัครนักเรียน

สพฐ.ประกาศใช้ ปฏิทินรับนักเรียน 2566 สำหรับนโยบายและแนวปฏิบัติเปิดรับสมัครนักเรียน

1 พฤศจิกายน 2022
4443   0

ปฏิทินรับนักเรียน 2566

ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 แล้ว โรงเรียนต้องทำการเปิด รับสมัคร นักเรียน ป.1 ม.1 ม.4 โดยต้องเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด ดังรายละเอียดข้างล่างนี้ ครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวการศึกษา

เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาคโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการดำเนินการรับนักเรียนอย่างปลอดภัย การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

หลักการดำเนินการรับนักเรียน

1. การดำเนินการรับนักเรียนอย่างปลอดภัย มีการจัดระบบ วิธีการรับนักเรียนที่ปลอดภัย ทั้งจากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม ภัยจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติช้ำ
2. การมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียน มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
3. การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพื่อให้เด็กในระดับการศึกษาภาคบังคับและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ ของแต่ละบุคคล
4. การบริหารจัดการมีมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานทีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อสำคัญ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการในการดำเนินการรับนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล

บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน

1. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ความเห็นชอบ

2. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3. กำหนดมาตรการป้องกัน กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้

4. ป้องกัน วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ภายในโรงเรียนให้ได้ข้อยุติ

บทบาทของโรงเรียน

1. เสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพื้น ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง

2. จัดทำแผนการรับนักเรียนให้สอดคล้องตามแผนชั้นเรียนเต็มรูประยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569 และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการสัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการต่อนอกเขตพื้นที่บริการ รวมถึงความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียนต่อห้องเพื่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ

3. นำเสนอการประกาศเขตพื้นทีบริการและแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

4. จัดทำประกาศและดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ โดยแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาไว้ในประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน

5. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน

6. อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูล และประสานสถานศึกษาอื่น เพื่อดำเนินการรับเด็กเข้าเรียน และจัดหาที่เรียนให้เด็กอย่างเหมาะสม

7. ประสานกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด โรงเรียนเอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้

8. ประกาศผลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจ

10. ส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง

11. ดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับนักเรียนที่สุจริต มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรมเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนวปฏิบัติเพิ่มเติม