ปกรายงาน » แจกฟรี ปกรายงาน sar แก้ไขได้ ppt

แจกฟรี ปกรายงาน sar แก้ไขได้ ppt

27 มีนาคม 2022
8586   0

ปกรายงาน sar

แจกให้นำไปใช้ได้เลย ปกรายงาน sar ไฟล์ Power point (ppt) ที่สามารถแก้ไขได้ สำหรับรายงานผลการปฎิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564

ปกรายงาน sar
ปกรายงาน sar

สำหรับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กำลังมองหาปกรายงานผลการปฏิบัติงาน (ปก SAR) สวย ๆ ประกอบผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR: Self Assessment Report)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR: Self-Assessment Report) คืออะไร

  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2562 กำหนดให้สถาบันการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR: Self-Assessment Report) ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี
  • รายงานประเมินตนเองของครูผู้สอน (SAR) คือ กระบวนการวิเคราะห์ตนเอง ทบทวนการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ จัดทำเป็นรายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
  • ข้อมูลจากรายงานประเมินตนเอง (SAR) นี้มีประโยชน์เพื่อการนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการสอนและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นต่อไป
  • ตัวอย่างข้อมูลในรายงานการประเมินตนเอง เช่น ข้อมูลส่วนตัวของผู้สอน การพัฒนาตนเองในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา งานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ รวมถึงรายงานสรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เป็นต้น

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา เพจปก
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

วิธีทำ หน้าปกรายงาน ที่ถูกต้อง ออกแบบสวยๆ
แบ่งปัน แบบรายงาน pa ไม่มีวิทยฐานะ doc สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ตามผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ไฟล์ doc
ตัวอย่างไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 แก้ไขได้ doc
แจกไฟล์แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR ครู 2564 ไฟล์ doc แก้ไขได้
ฟรีเอกสาร! แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไฟล์ doc
แจกฟรี!! ปกรายงานผลการปฏิบัติงาน แก้ไขได้ ppt
ดาวน์โหลด คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564 (ไฟล์ตัวอย่าง รร.วัดมหาวนาราม)
รายงานประจําปีของสถานศึกษา คือ อะไร? ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำ