เพื่อครูไทย » ล่าสุด! บัญชีจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครู ตำแหน่งว่าง 2564

ล่าสุด! บัญชีจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครู ตำแหน่งว่าง 2564

29 กันยายน 2021
1173   0

ตำแหน่งว่าง 2564

ด่วน! บัญชีจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครู ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564

หลังจากที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานตําแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบรายงานที่กําหนด แล้วส่งแบบรายงานตําแหน่งว่างดังกล่าว ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 จึงมีการประกาศเรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังข้อมูลต่อไปนี้

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม………!!!!