สอบบรรจุข้าราชการ » ตัวอย่าง ข้อสอบครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ 64

ตัวอย่าง ข้อสอบครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ 64

4 พฤศจิกายน 2021
45716   0

ข้อสอบครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่

วันนี้ทีมงานเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ได้ออกติดตามความคืบหน้าของการเปิดสอบครูผู้ช่วยรอบล่าสุด ซึ่งจะมีการเปิดสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป สอบ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 และเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อีกครั้ง งบประมาณ 2565 ทางทีมงานจึงมีการติดตาม ข้อสอบครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ ที่จะมีการออกสอบจากสวนดุสิต หรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีชื่อเสียงภายในจังหวัด

จึงได้นำแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 63 พร้อมเฉลย และจากเว็บไซต์ต่างที่มีคุณภาพและนำมาเผยแพร่ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการทำ ข้อสอบครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาวิชาที่คล้ายๆกัน เช่น

ข้อสอบครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่
ขอบคุณภาพจากร้านหนังสือออนไลน์ เซราสุ
ข้อสอบครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่

การสอบครูผู้ช่วยภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 300 คะแนน ได้แก่

1. ความสามารถในการวิเคราะห์ (100 คะแนน) ในส่วนนี้การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา คือ การใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารและ ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความหมาย ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ

2. ทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน) ในส่วนนี้เป็นการวัดความเข้าใจหลักการสื่อสาร ในการใช้ศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท รวมไปถึงการวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้นอีกด้วย

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน) วัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นห้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

การสอบครูผู้ช่วยภาค ข เป็นการสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 200 คะแนน

1.มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (75 คะแนน) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
1.3) หลักสูตรศาสตร์การสอน วัดแววความเป็นครู และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
1.4) การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
1.5) การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

2.มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (100 คะแนน) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

3.ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (25 คะแนน) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี
3.1) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
4. กฎหมายว่าด้วยระเบียข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
7. กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
8. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
3.2) แนวทางปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ
3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

การสอบครูผู้ช่วยภาค ค เป็นประเมินจากการสัมภาษณ์ โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งในส่วนนี้วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อวัดแววความเป็นครู

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก วิชาชีพครู พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 2
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 3
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 4

ผู้จัดทำและเรียบแรง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ทรูปลูกปัญญา
เชิญติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม