สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » แนวทางการดำเนินงานตาม คู่มือ ITA 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไฟล์ word (doc)

แนวทางการดำเนินงานตาม คู่มือ ITA 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไฟล์ word (doc)

5 มิถุนายน 2023
3240   0

คู่มือ ITA 2566

สวัสดีครับก็น่าจะใกล้ถึงความจริงของการเตรียมพร้อมการประเมิน วันนี้แอดมินขอนำ คู่มือ ITA 2566 ประเมินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ หรือศึกษาจาก คู่มือ ITA2022 ให้สามารถนำไปศึกษาจัดทำแนวทางในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาเพื่อรับการประเมิน ปี 2023

คู่มือ ITA 2566

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชอบ ( พ.ศ. 2561 – 2580) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชอบ โดยในระยะที่ 2 ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้า ร่วมการประเมินคุณ ธรรมและความโปรง่ ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100

คู่มือ ITA 2566

คณะรัฐมนตรีการประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  • หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการกำกับติดตามการประเมินฯและผลักดันให้หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลดำเนินการให้เป็นไปตาม แนวทางการประเมินที่กำหนด
  • หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2570 โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ แนวทางการประเมินฯ และเครื่องมือการประเมินฯ ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อํานาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
แจกไฟล์ คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน ita 2566 รูปแบบไฟล์ word แก้ไขได้
แบ่งปันการทำงาน คู่มืออาหารกลางวัน 2566 ปฏิบัติงานง่ายไม่ผิดระเบียบ
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือ ระบบ e-gp ระยะที่ 5 ใช้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2565
เข้าใจง่าย ! แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2566 ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
แจกฟรี!! ไฟล์เอกสารตัวอย่าง OIT โรงเรียน ปีงบประมาณ 2565 ไฟล์ doc
สพฐ.ประกาศใช้ ปฏิทินรับนักเรียน 2566 สำหรับนโยบายและแนวปฏิบัติเปิดรับสมัครนักเรียน
ดาวน์โหลดแนวทาง คู่มือ ITA Online ประเมินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โหลดฟรี! คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บ ข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี( 2565 - 2569 )