สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » ดาวน์โหลดแนวทาง คู่มือ ITA Online ประเมินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดแนวทาง คู่มือ ITA Online ประเมินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6 สิงหาคม 2022
1591   0

คู่มือ ITA 2565

สวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม วันนี้แอดมินขอนำ คู่มือ ITA Online ประเมินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ (คู่มือ ITA2022 สถานศึกษา) ให้สามารถนำไปศึกษาจัดทำแนวทางในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาเพื่อรับการประเมิน

คู่มือ ITA 2565
คู่มือ ITA 2565

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประเมิน ITA

การประเมินคุณธรรและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่งโดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิดเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrityand Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้นนับเป็นปีที่ 10 ของการดำเนินการที่ผ่านมา และเป็นปีที่ 5 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ยังเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานร่วมกำกับติดตามทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำกงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8,303 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการประเมิน กล่าวได้ว่าเป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน

หลักการประเมินของ ITA

การประเมิน TA เป็นเครื่องมือที่คำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ การกำหนดระเบียบวิธีกกรประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้

คู่มือ ITA 2565
คู่มือ ITA 2565
คู่มือ ITA 2565

ความสำคัญของ ITA

การประเมิน ITA ได้รับการให้ความสำคัญในระดับประเทศจากการถูกกำหนดเป็นเป้าหมายของนโยบายและแผนงานระดับประเทศ

“หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80”

>> คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดคู่มือและแนวทางเพิ่มเติม<<

ขอขอบคุณที่มา : หน่วยงานสำนักงาน ป.ป.ช.

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 รวมทุกภาค
แบ่งปัน แบบรายงาน pa ไม่มีวิทยฐานะ doc สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจกฟรี! พื้นหลังสวยๆ พื้นหลังเกียรติบัตรลายไทย doc ลิ้งเดียวจบ!!
ตัวอย่างการเขียน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ภาษาไทย ป.1 ไฟล์ doc
ตัวอย่างนวัตกรรมการสอนภาษาไทย ป.2 ไฟล์ pdf
โหลดฟรี! คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บ ข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี( 2565 - 2569 )
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. พระราโชบายด้านการศึกษา doc
ดาวน์โหลด! คัดเฉพาะ เฉลยคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 หลักสูตร 2560 ไฟล์ pdf (สสวท.)
ตัวอย่างไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 แก้ไขได้ doc
แจกไฟล์แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR ครู 2564 ไฟล์ doc แก้ไขได้