สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือ ระบบ e-gp ระยะที่ 5 ใช้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือ ระบบ e-gp ระยะที่ 5 ใช้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2565

17 เมษายน 2023
424   0

คู่มือ e-gp 2565

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ส่วนราซการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศประกวดราคา ให้เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางในเว็บไซต์ คู่มือ ระบบ e-gp 2565 จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน ลิ้งดาวน์โหลดอยู่ด้านล่าง…VV

คู่มือ e-gp 2565
คู่มือ e-gp 2565

เริ่มแรก ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานเน้นให้หน่วยจัดซื้อมาประกาศจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น ไม่สามารถติดตามความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างในระบบได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐที่มีความถูกต้องได้ด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วนและทั่วถึง มีต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้
 2. เพื่อให้ผู้บริหาร และส่วนราชการสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้
 3. เพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้ เป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินของรัฐบาล

ประโยชน์ที่ได้รับ

e-GP คือ ศูนยก์ลางที่เป็นหน้าต่างในการบริการข้อมูล และดำเนินธุรกรรมทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 • ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
 • การปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ\
 • กระตุ้นตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคเอกชน
 • ความสะดวก และความทั่วถึง อย่างเท่าเทียมกัน
คู่มือ e-gp 2565
 • งานซื้อ
 • การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
 • เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
 • เกณฑ์ราคาประกอบเกณ์อื่น+ฉบับย่อ
 • งานจ้างก่อสร้าง+ฉบับย่อ
 • งานจ้างก่อสร้าง
 • งานจ้างทำของ+จ้างเหมาบริการ + ฉบับย่อ
 • งานจ้างทำของ+จ้างเหมาบริการ
 • งานซื้อ+ฉบับย่อ
 • งานซื้อ
 • ตัวช่วย

ดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ จบครบที่ลิ้งเดียว!!!!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา กรรมกร สีกากี
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ