โครงการ » แบ่งปันการทำงาน คู่มืออาหารกลางวัน 2566 ปฏิบัติงานง่ายไม่ผิดระเบียบ

แบ่งปันการทำงาน คู่มืออาหารกลางวัน 2566 ปฏิบัติงานง่ายไม่ผิดระเบียบ

4 มิถุนายน 2023
18494   0

คู่มืออาหารกลางวัน 2566

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ครูไทยฟรีดอทคอม ก็ได้นำสิ่งที่ดีๆในการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดสรรอาหารกลางวัน 2566 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อ้างถึง

คู่มืออาหารกลางวัน 2566

ตามที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูง แถลงข่าวมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบการปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ชั้นเด็กเล็ก-ป.6 ทั่วประเทศ

ศธ.ได้เล็งเห็นปัญหาและกลับมาทบทวนตัวเลขที่เหมาะสมของอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพมากที่สุด ให้โภชนาการครบ 5 หมู่ เพราะเป็นช่วงวัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการทานอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ส่งผลต่อพัฒนาการด้านกายภาพและความคิดสร้างสรรค์

สำหรับมติ ครม. ที่ได้ปรับอัตราค่าอาหารกลางวัน ได้ปรับอัตราให้ตามขนาดของโรงเรียนต่อคนต่อวัน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

  • โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1-40 คน ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 36 บาท/คน/วัน
  • โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 41-100 คน ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 27 บาท/คน/วัน
  • โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 101-120 คน ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 24 บาท/คน/วัน
  • โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 22 บาท/คน/วัน

ซึ่งจะเริ่มใช้ในการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 28,365,864,000 บาท เป้าหมายของอัตราค่าอาหารกลางวันตามขนาดของโรงเรียน จะเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 สังกัด ได้แก่

1) โรงเรียนสังกัด สพฐ.

2) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) โรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน

4) สถานศึกษาสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5) สถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คูณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอัตราตามขนาดโรงเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแนวทางการบริหาร จัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวัน

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตามอ้างถึง รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผลโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาล จึงต้องให้มีการดำเนินการตามคู่มือที่กำหนดดำเนินการอย่างถูกต้อง ดาวน์โหลดคู่มือได้จาก ลิ้งด้านล่าง

คู่มืออาหารกลางวัน 2566

เอกสารอ้างอิง

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางของนักเรียน

แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ประกาศ!! ตารางสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2566
รวมไฟล์ โครงการต่างๆในโรงเรียน ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน ปรับใช้แก้ไขได้ word
ดาวน์โหลดฟรี ! เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562
คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการดำเนินงานตาม คู่มือ ITA 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไฟล์ word (doc)
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือ ระบบ e-gp ระยะที่ 5 ใช้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2565
เข้าใจง่าย ! แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2566 ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ดาวน์โหลดฟรี! ไฟล์ word เอกสารย้ายครู 2566 ตัวอย่างของคุณครูภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล (สายผู้สอน) แก้ไขไ...
ดาวน์โหลดฟรี !! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf
แบ่งปัน เอกสารประกอบการย้ายครู 2566 พร้อมรูปเล่มและปกแก้ไขได้ โดยครูวัฒนา มะปรางค์