สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » ดาวน์โหลด คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564 (ไฟล์ตัวอย่าง รร.วัดมหาวนาราม)

ดาวน์โหลด คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564 (ไฟล์ตัวอย่าง รร.วัดมหาวนาราม)

8 มีนาคม 2022
42466   0

คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564

สวัสดีครับคุณครูระบบงานวิชาการและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกๆท่าน ก่อนอื่นขอชื่นชมการทำงานของท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับบทบาทหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแล และคอยเก็บรวบรวมงานทุกชิ้นทุกกิจกรรมเพื่อนำมารายงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับ คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564 นี้จะเป็นไฟล์ตัวอย่างของโรงเรียนวัดมหาวนารามที่ได้จัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่า การจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงให้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจำนวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้คำชี้แนะและให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับใหม่จึงมีจำนวนไม่มาก แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจะเน้นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา ไม่เพิ่มภาระการจัดทำเอกสารให้สถานศึกษา ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถนศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมาย คือ มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำ

เอกสารเล่มนี้จัดทำขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารเล่มนี้ให้สมบรูณ์สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา โรงเรียนวัดมหาวนาราม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการดำเนินงานตาม คู่มือ ITA 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไฟล์ word (doc)
แบ่งปันการทำงาน คู่มืออาหารกลางวัน 2566 ปฏิบัติงานง่ายไม่ผิดระเบียบ
มาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน ระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและศูนย์การศึกษาพิเศษ รูปแบบไฟล์ doc
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือ ระบบ e-gp ระยะที่ 5 ใช้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2565
เข้าใจง่าย ! แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2566 ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ดาวน์โหลดแนวทาง คู่มือ ITA Online ประเมินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โหลดฟรี! คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บ ข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี( 2565 - 2569 )
ตัวอย่างไฟล์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 แก้ไขได้ doc
แจกไฟล์แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR ครู 2564 ไฟล์ doc แก้ไขได้